Wysyłasz prośby o opinie do swoich klientów? Upewnij się, czy masz do tego prawo.

12 kwietnia 2023

Opinie klientów stanowią ważne źródło informacji pozwalających przedsiębiorcom wsłuchiwać się w potrzeby ich klientów i na ich bazie ulepszać świadczone usługi lub oferowane produkty. 

Dotychczasowe działania przedsiębiorców związane z wysyłką próśb o wystawienie opinii w większości kwalifikowane było jako działanie nie wymagające zgód na kontakt marketingowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

Czy takie podejście jest słuszne? 

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – NIE. 

W wydanym w dniu 18 listopada 2022 r. wyroku Sąd przyjął, że zapytanie o opinię należy traktować jako informację handlową, na której wysyłkę – o ile jest dokonywana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – niezbędne jest uzyskanie zgody odbiorcy takiej informacji. Powyższe stanowisko Sąd oparł na przepisach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym przepisie art. 10 ust. 2 tej ustawy. 

Istotnie ciekawym i ważnym aspektem rozpatrywanej przez Sąd sprawy jest to, że dotyczyła ona skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w której Organ nadzorczy stwierdził, że wyłączną podstawa uprawniającą do wysyłki zapytania o opinię może być prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Organ nadzorczy nie zgodził się ze stanowiskiem osoby skarżącej aby tego rodzaju działania musiały być oparte na odrębnej zgodzie.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny, do którego trafiła sprawa zakwestionował stanowisko UODO.  W ocenie Sądu zapytanie klienta o opinię nie może być oparte na przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jeśli ten nie legitymuje się odrębną zgodą wymaganą na podstawie przepisów, które mają pierwszeństwo przed ogólnymi przepisami RODO. 

Przedmiotowe orzeczenia wyznacza pewien kierunek działań przedsiębiorców w zakresie badania satysfakcji klientów. Na chwilę obecną trudno przyjąć, że jest to już stanowisko ugruntowane, które znajdzie pełną akceptację w późniejszych rozstrzygnięciach, w tym decyzjach UODO lub orzeczeniach  sądów administracyjnych. 

Niewątpliwie jednak już w tej chwili przedsiębiorcy, którzy wysyłają do klientów zapytania o opinie/ankiety satysfakcji, powinni zastanowić się, czy ich działania są zgodne z najnowszym stanowiskiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

 

Szczegóły rozstrzygnięcia: 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 listopada 2022 r. sygn. II SA/Wa 715/22

radca prawny Patrycja Wasilewska

Zobacz również: