Przedsiębiorco, pamiętaj o opłacie rocznej i sprawozdaniu w BDO!

Pierwszy kwartał roku to dla przedsiębiorców okres wielu podsumowań, rozliczeń i  przygotowywania raportów. Nie inaczej wygląda sytuacja w sektorze gospodarki odpadami.

Od powstania Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach minęły ponad cztery lata, mimo tego wielu przedsiębiorców wciąż bagatelizuje obowiązki nałożone na nich ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Poniżej przypominamy terminy, o  których należy pamiętać, aby uniknąć konsekwencji prawnych, w tym kar pieniężnych.

28 lutego 2022 r. – termin uiszczenia opłaty rocznej

Do uiszczenia opłaty rocznej zobowiązane są wyłącznie podmioty, które zostały zarejestrowane w BDO i zajmują się działalnością opisaną w art. 57 Ustawy o odpadach. To podmioty, które wprowadzają na terytorium kraju: 

  • sprzęt elektryczny i elektroniczny ( w tym autoryzowani przedstawiciele),
  • baterie lub akumulatory,
  • pojazdy,
  • produkty w opakowaniach,
  • opony,
  • oleje smarowe oraz
  • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Opłatę należy uiścić do 28 lutego 2022 r. na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy. Numery kont znajdują się na stronach internetowych właściwych urzędów.

Wysokość opłaty wynosi 100 zł w przypadku mikroprzedsiębiorców oraz 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców.

W przypadku nieuiszczenia opłaty rocznej, marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia podmiotu z rejestru. Wiąże się to z wieloma konsekwencjami, w tym z brakiem możliwości wystawiania kart przekazania odpadów i kart ewidencji odpadów.

Przypominamy, opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa!

15 marca 2022 r. – termin złożenia sprawozdań rocznych

Roczne sprawozdania za rok 2021 należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, na podstawie danych zebranych w ciągu roku, w prowadzonej przez przedsiębiorcę ewidencji.

Podmioty zobowiązane do sporządzenia i złożenia:

  • sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi,
  • sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

– składają je właściwemu ze względu na siedzibę marszałkowi województwa do 15 marca 2022 r.

Brak przedłożenia sprawozdania w terminie może skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę kary grzywny. Kara grzywny jest orzekana w wysokości i na zasadach określonych w Kodeksie wykroczeń. Może wynieść od 20 zł do 5000 zł.

Podsumowując, do 28 lutego 2022 r. należy uiścić opłatę roczną, natomiast do 15 marca 2022 r. sporządzić i złożyć sprawozdania roczne.

Zobacz również: