Wynajęcie mieszkania pracownikom jednak bez zwolnienia z VAT

Pracodawca, który wynajmuje mieszkania pracownikom, nie skorzysta ze zwolnienia z VAT na tzw. cele mieszkaniowe. Takie stanowisko zajął Minister Finansów w długo wyczekiwanej interpretacji ogólnej.

Październikowa interpretacja rozstrzyga wątpliwości związane ze stosowaniem zwolnienia od podatku od towarów i usług, które przewiduje art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Dotyczy tzw. zwolnienia na cele mieszkaniowe, czyli zwolnienia od podatku usług w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Dotychczasowy spór interpretacyjny

Dotychczasowa interpretacja przepisów o tzw. zwolnieniu na cele mieszkaniowe była niespójna. Organy podatkowe twierdziły, że powyższe zwolnienie ma zastosowanie również w sytuacji, gdy pomiędzy wynajmującym daną nieruchomość a osobą fizyczną ją zamieszkującą, pojawia się podmiot pośredniczący. Chodziło m.in. o często występujące sytuacje, gdy to pracodawca wynajmuje lokal mieszkalny na potrzeby swoich pracowników.

Przeciwnego zdania były jednak sądy administracyjne. Orzekały, że w takiej sytuacji zwolnienie z VAT nie znajdzie zastosowania. Wskazywano wówczas, że jeżeli najemcą jest podmiot, który nieodpłatnie udostępnia lokale mieszkalne zatrudnionym przez siebie pracownikom, to lokale te wprawdzie realizują cel mieszkaniowy, ale nie jest to cel wyłączny. Wynajem jest bowiem związany z prowadzoną działalnością gospodarczą (choć pośrednio zaspokajane są potrzeby mieszkaniowe zatrudnionych pracowników).

Stanowisko Ministra Finansów

Minister Finansów, potwierdził stanowisko wyrażane w orzecznictwie sądów administracyjnych. W interpretacji ogólnej wskazał:

Podsumowując, usługa wynajmu bądź dzierżawy nieruchomości (lub jej części) o charakterze mieszkalnym (np. lokalu mieszkalnego), świadczona przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług na rzecz podmiotu gospodarczego (innego niż społeczna agencja najmu), który wykorzystuje wynajmowaną nieruchomość na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, np. podnajmuje tę nieruchomość innym podmiotom na cele mieszkaniowe, podlega opodatkowaniu z zastosowaniem podstawowej stawki podatku VAT. Zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT nie ma w tym przypadku zastosowania, gdyż nie jest spełniony warunek dotyczący realizacji celu mieszkaniowego nabywcy świadczenia (podmiotu gospodarczego).

Stanowisko Ministra Finansów pozostaje niestety w sprzeczności z oczekiwaniami podatników. Wydawane jeszcze w 2021 r. interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej potwierdzały zgoła odmienną interpretację przepisów. Pozostaje jednak mieć nadzieję, że podatnicy którzy w ślad za dotychczasowym kierunkiem interpretacyjnym KIS, stosowali przedmiotowe zwolnienie nie poniosą negatywnych konsekwencji.

radca prawny, doradca podatkowy Magdalena Jabłońska

Zobacz również: