Kolejne podmioty zobowiązane do dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

13 października 2021
Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ulegnie zmianie katalog podmiotów obowiązanych do zgłaszania informacji o ich beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Zmieni się również zakres danych podlegających zgłoszeniu.

Dotychczas obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do CRBR dotyczył wyłącznie spółek prawa handlowego (z wyjątkiem spółek partnerskich), tj. spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych oraz akcyjnych (z wyjątkiem spółek publicznych).

Od  31 października 2021 r. katalog podmiotów zobowiązanych do dokonywania zgłoszeń ulegnie znacznemu rozszerzeniu. Obowiązek dokonywania zgłoszenia do CRBR obejmie również:

 • spółki partnerskie,
 • fundacje,
 • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • spółki europejskie,
 • spółdzielnie,
 • spółdzielnie europejskie,
 • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
  – mają miejsce zamieszkania lub siedzibę lub siedzibę na terytorium RP lub
  – nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomości na terytorium RP w imieniu lub na rzecz trustu.

Z przepisów w nowym brzmieniu usunięty został obowiązek zgłaszania reprezentanta – osoby będącej członkiem organu lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki zgłaszanej do CRBR. Wprowadzono natomiast obowiązek dokonywania zgłoszenia w zakresie każdego posiadanego obywatelstwa beneficjenta rzeczywistego.

Do kiedy należy dokonać zgłoszenia do CRBR?

Podmioty dotychczas niezobowiązane do dokonania zgłoszenia mają 3 miesiące (licząc od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej) na wypełnienie obowiązku. Zgłoszenia muszą więc dokonać
do 31 stycznia 2022 r.

Natomiast, w sytuacji gdy beneficjent, członek organu lub wspólnik uprawniony do reprezentowania spółek zgłoszonych do CRBR posiada obywatelstwo, którego nie zgłoszono do rejestru, właściwa spółka ma obowiązek zgłosić taką informację w terminie 6 miesięcy. Licząc od dnia wejścia w życie nowych przepisów termin ten upływa 30 kwietnia 2022 r.

 Obowiązek nałożony na beneficjenta rzeczywistego

Należy zwrócić uwagę, że nowe przepisy nakładają też obowiązki na samych beneficjentów rzeczywistych. Będą oni zobowiązani do dostarczenia podmiotowi zgłaszającemu dane do CRBR wszystkich informacji oraz dokumentów niezbędnych do zgłoszenia informacji o beneficjencie oraz jej aktualizacji w ustawowo przewidzianych terminach.  Beneficjent, który nie dopełni powyższego obowiązku (czego skutkiem będzie brak dokonania zgłoszenia w wymaganym terminie lub podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym) będzie podlegał karze pieniężnej w wysokości do 50.000,00 zł.

radca prawny Anna Jabłońska

 

 

 

 

 

Zobacz również: