Czy inwestor ma prawo żądać realizacji obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji po ogłoszeniu upadłości wykonawcy?

W przypadku ogłoszenia upadłości wykonawcy, inwestor co do zasady ma prawo żądać realizacji przez syndyka obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji.  O ile rękojmia jest uprawnieniem ustawowym, to gwarancja stanowi jednostronne zobowiązanie wykonawcy do usuwania wad w określony umownie sposób.

W praktyce, syndyk nie jest jednak zwykle zainteresowany realizacją obowiązków wynikających z rękojmi/gwarancji. Po pierwsze, nie ma ku temu odpowiednich zasobów, ani wymaganej wiedzy technicznej. Po drugie, musiałby ponieść odpowiednie (często znaczne) wydatki związane z usuwaniem wad. To pomniejszałoby masę upadłości. Tymczasem głównym celem syndyka jest likwidacja masy upadłości i zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu.

Zgodnie z przepisami prawa upadłościowego syndyk ma prawo do odstąpienia od umów nie będących umowami wzajemnymi. Do takich umów zaliczyć należy umowę gwarancji. Według art. 98 ust. 1 c ustawy z dnia 28  lutego 2003 r. Prawo upadłościowe „Jeżeli w dniu ogłoszenia upadłości, upadły był stroną umowy innej niż umowa wzajemna, syndyk może od umowy odstąpić, chyba że ustawa przewiduje inny skutek”. Odstąpienie następuje na dzień ogłoszenia upadłości. Na odstąpienie od umowy gwarancji syndyk powinien uzyskać zgodę sędziego – komisarza. Wydając taką zgodę sędzia – komisarz, kieruje się celem postępowania upadłościowego, biorąc także pod uwagę interes drugiej strony (inwestora).

Dopóki jednak syndyk nie odstąpi od umowy gwarancji, w przypadku wystąpienia wady, inwestor ma prawo realizować swoje uprawnienia wynikające z gwarancji. Jeżeli syndyk, mimo wezwania, nie uczyni zadość wezwaniu inwestora do usunięcia wad powstałych w okresie rękojmi/gwarancji, inwestor może np. dokonać zastępczego usunięcia wady. Sytuacja inwestora jest wówczas w dużej mierze uzależniona od rodzaju zabezpieczenia, jakie przewidziano w umowie z wykonawcą.

 

radca prawny, doradca restrukturyzacyjny Katarzyna Szołpińska

Zobacz również: