Gazeta z publikacją błędnej porady nie jest produktem wadliwym

W niedawnym wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pochylił się nad kwestią odpowiedzialności wydawcy gazety zawierającej błędną poradę zdrowotną. Sprawę do sądu skierowała czytelniczka, która po zastosowaniu się do opublikowanej porady doznała uszczerbku na zdrowiu.

W austriackiej gazecie, w rubryce zatytułowanej „Jak żyć zdrowo”, zamieszczono artykuł dotyczący łagodzenia bóli reumatycznych przy pomocy okładu z chrzanu. Omyłkowo jednak, jako okres podczas którego substancja miała być stosowana, wskazano dwie do pięciu godzin zamiast minut. To doprowadziło do toksycznej reakcji skórnej czytelniczki.

Według Trybunału, gazeta, w której wydrukowana została nieprawidłowa porada, nie stanowi produktu wadliwego w rozumieniu prawa Unii Europejskiej. Tym samym, nie powstaje niezależna od winy odpowiedzialność „producenta” na podstawie dyrektywy 85/374 o odpowiedzialności za produkty wadliwe. Odpowiedzialności na gruncie tej Dyrektywy nie poniesie więc zarówno wydawca gazety, jej drukarz, jak i autor artykułu. Trybunał uzasadniając swoje stanowisko wskazał, że zgodnie z art. 2 Dyrektywy „produkt” oznacza każdą rzecz ruchomą, również będącą częścią składową innej rzeczy ruchomej lub nieruchomej, a także energię elektryczną. Zdaniem Trybunału wynika stąd, że usługi, a więc także porady medyczne, nie mogą być objęte zakresem stosowania Dyrektywy. Gazeta stanowi natomiast jedynie nośnik usługi. Nieprawidłowa porada nie należy do elementów nieodłącznie związanych z wydrukowaną gazetą, pozwalających na ocenę wadliwości produktu.

Trybunał podkreślił także, że chociaż przewidziana w Dyrektywie 85/374 odpowiedzialność za produkty wadliwe nie powstaje w omawianej sprawie, to zastosowanie mogą znaleźć inne reżimy odpowiedzialności, takie jak rękojmia za wady ukryte lub odpowiedzialność odszkodowawcza na zasadzie winy.

Artykuł na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 10 czerwca 2021 r. w/s KRONE-Verlag (C-65/20)

Zobacz również: