Wymiana udziałów neutralna podatkowo także dla spółek w organizacji

11 sierpnia 2021

Naczelny Sąd Administracyjny przesądził o neutralności podatkowej transakcji polegającej na wymianie udziałów, w której jedną ze stron jest spółka kapitałowa „w organizacji”.

Wymiana udziałów polega na tym, że spółka, której udziały są nabywane (spółka nabyta) staje się spółką zależną od spółki, która te udziały nabywa (spółka nabywająca), a wspólnicy spółki nabytej stają się wspólnikami spółki nabywającej. Zgodnie z Dyrektywą Rady 2009/132/WE oraz przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), tego rodzaju transakcje powinny korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Dotychczas organy podatkowe oraz sądy administracyjne twierdziły, że nie ma jednak podstaw do zastosowania zwolnienia z opodatkowania, jeżeli stroną transakcji jest spółka kapitałowa „w organizacji”. Faza „w organizacji” oznacza okres pomiędzy zawarciem umowy spółki a jej rejestracją w rejestrze przedsiębiorców KRS. Wymiana, której stroną jest spółka kapitałowa „w organizacji” powinna podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W załączniku nr 3 ustawy o PIT nie wskazano bowiem spółki „w organizacji” wśród rodzajów spółek kwalifikujących się do skorzystania ze zwolnienia. Taką argumentację przyjął na przykład Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 18 marca 2020 r., sygn. I SA/Bk 699/19.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 22 lipca 2021 r. orzekł odmiennie.  Wskazał, że opieranie się jedynie na wykładni językowej prowadzi do sprzecznych wniosków z celami Dyrektywy Rady 2009/132/WE. W konsekwencji, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że nie ma przeszkód, aby spółka „w organizacji” mogła uczestniczyć w neutralnej podatkowo wymianie udziałów.

Artykuł na podstawie wyroku NSA z 22 lipca 2021 r., sygn. akt II FSK 2416/20 oraz sygn. akt II FSK 2417/20.

radca prawny, doradca podatkowy Magdalena Jabłońska

Zobacz również: