Pandemiczne okoliczności uzasadniają przywrócenie terminu na wniesienie odwołania

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy orzekł, że podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 stanowi okoliczność uzasadniającą przywrócenie terminu na wniesienie odwołania.

WSA uznał za zasadną skargę wniesioną przez pełnomocnika skarżącego, który przekroczył termin na wniesienie odwołania od niekorzystnej decyzji Naczelnika Urzędu Celnego określającej zobowiązanie podatkowe w VAT. Przyczyną uchybienia terminu był stan zdrowia pełnomocnika, który uzasadniał przypuszczenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Pełnomocnik wniósł o przywrócenie terminu. Pomimo dołączenia do wniosku dokumentacji potwierdzającej jego niezdolność do pracy spowodowanej stanem zdrowia, organ podatkowy nie uznał tej okoliczności za uzasadniającą uwzględnienie wniosku. Pełnomocnik wniósł zatem skargę do WSA.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy orzekł na korzyść skarżącego. Uznał, że podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 należy traktować jako siłę wyższą, która usprawiedliwia przywrócenie terminu na dokonanie czynności. Sąd podkreślił, że nawet samo podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 można rozpatrywać w kategorii siły wyższej, na którą dana osoba nie ma wpływu i nie może jej zapobiec. Już przy pojawieniu się podejrzenia o zakażeniu konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa własnego i innych poprzez samoizolację. W takiej sytuacji wypełnianie obowiązków dnia codziennego nie jest możliwe.

Powyższy wyrok zapadł w sprawie, w której stronę reprezentował profesjonalny pełnomocnik. Niemniej jednak, należy się spodziewać, że argumentacja sądu, będzie tym bardziej zasadna w sprawach, w których skarżący występują samodzielnie.

Artykuł na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 5 maja 2021 r., sygn. I SA/Bd 833/20.

Magdalena Jabłońska

Zobacz również: