Wygrana Kancelarii w sporze o karę umowną za zwłokę w realizacji robót budowlanych

Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy z sukcesem reprezentowała wykonawcę robót budowlanych w sporze z zamawiającym w postępowaniu sądowym. Sąd II instancji podzielił stanowisko Kancelarii. Potwierdził brak podstaw do obciążenia Klienta karą umowną za zwłokę w realizacji zamówienia na roboty budowlane.

Wykonawca robót budowlanych został obciążony przez Zamawiającego karą umowną z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy o roboty budowlane, zawartej na skutek przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający potrącił karę umowną z ostatniej faktury wystawionej przez wykonawcę, co skutkowało złożeniem przez wykonawcę – Klienta Kancelarii – powództwa o zapłatę.

Kancelaria prowadziła przed Sądem I instancji postępowanie w kierunku wykazania braku winy wykonawcy robót w powstaniu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy. Sąd I instancji zmiarkował karę, zasądzając na rzecz Klienta 50 % dochodzonego roszczenia. Wskazał na przyczynienie się wykonawcy do powstania opóźnienia.

W wyniku rozpoznania apelacji wykonawcy, sąd II instancji zmienił zaskarżony wyrok. W procesie wykonawcę reprezentowały radca prawny Katarzyna Zadykowicz – Sokół i radca prawny Katarzyna Szołpińska. Sąd II instancji w całości podzielił argumentację wykonawcy o braku podstaw do obciążenia karą umowną za zwłokę w wykonaniu zamówienia. Uznał za udowodniony brak winy wykonawcy – Klienta kancelarii w powstaniu opóźnienia. Wyrok jest prawomocny, a zatem Klient ma prawo żądać od zamawiającego zapłaty 100 % wynagrodzenia z tytułu wykonania robót budowlanych.

Zobacz również: