Puste faktury to nie to samo co pozorne transakcje

Puste faktury to nie to samo co pozorne transakcje

Podczas analizy rozliczeń podatku VAT organy podatkowe często zamiennie posługują się takimi pojęciami jak puste faktury oraz pozorne transakcje. Nie uwzględniają jednak tego, że nie są to pojęcia tożsame i nie powinny być ze sobą łączone. Niemałe wątpliwości budzi więc kwestionowanie na tej podstawie możliwości odliczenia podatku VAT.

Zakwestionowanie prawa do odliczenia podatku VAT możliwe jest w przypadku, kiedy podatnik wystawia puste faktury, bądź kiedy dokonuje pozornych transakcji. Takie działania wypełniają tym samym cechy karuzeli podatkowej. Niestety praktyka pokazuje, że organy podatkowe często wydają decyzje, w których traktują te pojęcia równoznacznie i stosują alternatywnie, bez szczegółowej weryfikacji, których z czynności dopuścił się podatnik.

 Takie postępowanie organów podatkowych podważają jednak sądy administracyjne. Podkreślają, że pojęć tych nie można stosować w decyzjach alternatywnie, a tym bardziej utożsamiać ze sobą.

Jako przykład można wskazać wyrok WSA w Gliwicach z dnia 9 stycznia 2020 r. (sygn. I SA/Gl 801/19). Sąd wskazał, że „organ podatkowy powinien jasno wskazać, na jakiej nieprawidłowości w zachowaniu podatnika opiera swoje rozstrzygnięcie. Kierując się szacunkiem do wspomnianych przepisów nie może on uzasadnienia swojego rozstrzygnięcia budować „alternatywnie”. Przejawem takiego zachowania jest z jednej strony eksponowanie kwestii pośrednictwa w wystawianiu faktur, a jednocześnie odwoływanie się do zaangażowania Spółki w obrót karuzelowy. Nie jest bowiem rolą ani strony postępowania podatkowego, ani sądu administracyjnego, kontrolującego legalność decyzji podatkowej dokonywanie wyboru jednej z dwóch wersji (opcji) zakwestionowania odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług przez Organ odwoławczy (a wcześniej – przez Organ I instancji), wskazanych w uzasadnieniu aktu administracyjnego.”

Takie wyroki sądów administracyjnych mogą posłużyć jako konkretny argument, w walce podatników z błędnymi decyzjami organów podatkowych.

Zobacz również: