Klauzule przeliczeniowe mBanku S.A. w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych

10 czerwca 2021
Klauzule przeliczeniowe mBanku S.A. w Rejestrze Klauzul Niedozwolonych

Sześć klauzul przeliczeniowych, stosowanych przez mBank S.A. w umowach zawieranych z konsumentami, wpisano 28 maja br. do Rejestru Klauzul Niedozwolonych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Do wpisu doszło wskutek orzeczenia Sądu Najwyższego. NSA stwierdził, że część postanowień umownych stosowanych przez mBank S.A. to klauzule abuzywne. Postanowienia wpisane do rejestru są zatem bezskuteczne w stosunku do konsumenta od początku zawarcia umowy.

 

Treść postanowień niedozwolonych wpisanych do rejestru 
  1. „przeliczenia kredytu na walutę waloryzacji bank dokonuje wg kursu kupna danej waluty z tabeli kursowej banku obowiązującej w dniu i godzinie uruchomienia kredytu”
  2. „Wysokość kursów kupna/sprzedaży walut obowiązujących w danym dniu roboczym może ulegać zmianie. Decyzja o zmianie kursów jak również o częstotliwości zmiany podejmowana jest przez Bank z uwzględnieniem czynników wymienionych w ust.6”
  3. „Kursy kupna/sprzedaży walut, jak również wysokość spreadu walutowego wyznaczane są z uwzględnieniem poniższych czynników: 1) bieżących notowań kursów wymiany walut na rynku międzybankowym, 2) podaży i popytu na waluty na rynku krajowym, 3) różnicy stóp procentowych oraz stóp inflacji na rynku krajowym, 4) płynności rynku walutowego, 5) stanu bilansu płatniczego i handlowego.”
  4. „W przypadku, gdy Kredytobiorca/Pożyczkobiorca dokona wyboru spłaty Kredytu/Pożyczki w złotych albo złoży dyspozycję spłaty Kredytu/Pożyczki w złotych po uprzednim złożeniu dyspozycji spłaty Kredytu/Pożyczki w walucie waloryzacji (powrót do spłaty w złotych), obowiązują następujące zasady: 1) w całym okresie obowiązywania Umowy począwszy od pierwszego dnia spłaty albo od dnia dokonania zmiany waluty spłaty na złote, spłata rat dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu (pomnożeniu) rat kapitałowo-odsetkowych, jeśli kredyt został wypłacony w całości lub rat odsetkowych, jeśli kredyt jest wypłacany w transzach, wg kursu sprzedaży waluty waloryzacyjnej określonej w Tabeli kursowej Banku obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50”
Warunki wpisu do rejestru Rejestru  Klauzul Niedozwolonych

Możliwość uznania postanowienia umownego za niedozwolone (klauzulę abuzywną) zależna jest od łącznego spełnienia następujących przesłanek:

  • postanowienie jest stosowane przez przedsiębiorcę wobec konsumentów;
  • postanowienie nie zostało indywidualnie uzgodnione;
  • postanowienie kształtuje prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami;
  • postanowienie narusza w sposób rażący interesy konsumenta;
  • postanowienie nie dotyczy sformułowanych w sposób jednoznaczny głównych świadczeń stron.

W przypadku przytoczonych postanowień, stosowanych przez mBank S.A., spełnione są wszystkie powyższe przesłanki. Zatem, gdy w umowie zawartej przez konsumenta z bankiem znajdują się wyżej wymienione postanowienia, konsument ma prawo powołać się na fakt, że stanowią one niedozwolone postanowienia umowne.  W konsekwencji konsument nie jest nimi związany od momentu zawarcia umowy.

 

Zobacz również: