Wsparcie dla MŚP na ochronę znaków towarowych i wzorów przemysłowych

Wsparcie dla MŚP na ochronę znaków towarowych i wzorów przemysłowych

Trwa przyjmowanie wniosków o zwrot 50% kosztów zgłoszenia znaku towarowego i wzoru przemysłowego w ramach programu The Ideas Powered for Business SME Fund. Inicjatywa Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Komisji Europejskiej ruszyła w styczniu tego roku i skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw. 

W ramach programu mali i średni przedsiębiorcy mogą złożyć wnioski o zwrot 50% kosztów opłaty za zgłoszenie znaków towarowych bądź wzorów przemysłowych do Urzędu Patentowego RP i Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Wnioski mogą składać MŚP, które mają siedzibę na terytorium Unii Europejskiej oraz spełniają poniższe kryteria:

  • średni przedsiębiorca: jeżeli zatrudnia poniżej 250 pracowników i uzyskał roczny obrót mniejszy bądź równy 50 mln euro lub roczną sumę bilansową mniejszą bądź równą 43 mln euro;
  • mały przedsiębiorca: jeżeli zatrudnia poniżej 50 pracowników i uzyskał roczny obrót mniejszy bądź równy 10 mln euro lub roczną sumę bilansową mniejszą bądź równą 10 mln euro;
  • mikroprzedsiębiorca: jeżeli zatrudnia poniżej 10 pracowników i uzyskał roczny obrót mniejszy bądź równy 2 mln euro lub roczną sumę bilansową mniejszą bądź równą 2 mln euro.

Wnioski można składać wyłącznie w wyznaczonych turach, a pula dotacji wynosi po 4 mln euro. Na złożenie wniosku pozostały jeszcze trzy terminy:

  • od 1 maja do 31 maja 2021 r.,
  • od 1 lipca do 31 lipca 2021 r.,
  • od 1 września do 30 września 2021 r.

Każdy wnioskodawca ma prawo złożyć wyłącznie jeden wniosek o dofinasowanie, ale może dotyczyć dowolnej liczby znaków towarowych czy wzorów przemysłowych.  Jedynym limitem jest zwrot kosztów i wynosi do 1500 euro. Wniosek w postaci formularza należy złożyć do EUIPO online, a o przyznaniu dotacji decyduje pierwszeństwo zgłoszeń. Jeżeli wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne, a pula w danej turze jeszcze się nie wyczerpała, dotacja zostanie udzielona. W przypadku pozytywnej decyzji należy dokonać zgłoszenia znaków towarowych czy wzorów przemysłowych do właściwego urzędu. Na dokonanie opłaty wnioskujący ma 30 dni liczonych od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji.

Zobacz również: