Usprawiedliwienie nieobecności przed sądem w czasie pandemii bez zaświadczenia lekarza sądowego

Usprawiedliwienie nieobecności przed sądem w czasie pandemii bez zaświadczenia lekarza sądowego

Usprawiedliwienie niestawiennictwa w sądzie z powodu choroby, co do zasady, wymaga przedstawienia zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego. Dokument stanowi potwierdzenie niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu. Czy w dobie pandemii  również konieczne jest przedłożenie zaświadczenia lekarza sądowego w celu usprawiedliwienia takiej nieobecności?

Zasady wystawiania zaświadczeń przez lekarza sądowego regulują przepisy ustawy z 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym.  Na ich podstawie, na obszarze właściwości danego sądu okręgowego, to lekarz sądowy, wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność uczestników postępowania albo niezdolność z powodu choroby do stawienia się  na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego. Przez „uczestników postępowania” należy rozumieć strony, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków, oskarżonych, obrońców i innych uczestników postępowania (np. interwenientów ubocznych, biegłych). Warto zaznaczyć, że przepisy ustawy stosuje się w przypadkach usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym.

W związku z pandemią koronawirusa wprowadzono jednak okresowe zmiany w tym obszarze. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, art. 91 przewiduje czasowy brak konieczności przedstawienia zaświadczenia lekarza sądowego jako usprawiedliwienia niestawiennictwa przed sądem z powodu choroby. Zgodnie z treścią tego przepisu, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, usprawiedliwienie niestawiennictwa przed sądem z powodu choroby nie wymaga przedstawienia zaświadczenia lekarza sądowego, o którym mowa w przytoczonej powyżej ustawie.

W konsekwencji, od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 18 kwietnia 2020 r., nie jest wymagane przedłożenie zaświadczenia lekarza sądowego o niezdolności do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu. Tym samym strony, ich pełnomocnicy, świadkowie i inni uczestnicy postępowań mogą skutecznie skorzystać z braku konieczności przedstawienia zaświadczenia lekarza sądowego w przypadku niemożności stawienia się na wezwanie sądu.

 

Zapraszamy do subskrypcji Newslettera !

Zobacz również: