Zmiany dotyczące faktur korygujących „in minus”

5 lutego 2021
Zmiany dotyczące faktur korygujących „in minus”

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zmiany dotyczące faktur korygujących zmniejszających podstawę opodatkowania VAT.  Zniesiono obowiązek uzyskania potwierdzenia otrzymania korekty przez nabywcę towarów czy usługobiorcę.

Od tej pory, podatnik będzie mógł dokonać obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego już w momencie wystawienia faktury korygującej. Należy jednak zwrócić uwagę, że muszą być spełnione łącznie następujące warunki.

Po pierwsze, z posiadanej dokumentacji wynika, że:

  • podatnik uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług;
  • warunki te spełniono na moment dokonywania przez podatnika korekty podatku należnego.

Po drugie, faktura korygująca jest zgodna z posiadaną dokumentacją, w której uzgodniono z nabywcą towaru lub usługi warunek obniżenia podstawy opodatkowania oraz sposób jego spełnienia.

Co istotne, strony transakcji mogą samodzielnie kreować sposób dokumentowania warunków obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego. Jeżeli podatnik nie będzie dysponował dokumentami innymi niż sama faktura, to na gruncie znowelizowanych przepisów uznaje się ją za dokument, z którego wynikają nowe warunki transakcji. Dotyczy to przypadku, gdy istnieje możliwość potwierdzenia, że korektę dostarczono do nabywcy.

W sytuacji, gdy warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług spełniono po upływie okresu rozliczeniowego, w którym warunki te uzgodniono, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego dopiero w rozliczeniu za okres, w którym warunki te spełniono.

Co z fakturami wystawionymi przed 1 stycznia 2021 r.?

W przypadku faktur korygujących wystawionych przed 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2020 r. Podatnicy do końca 2021 r., w odniesieniu do faktur korygujących in minus wystawionych od 1 stycznia 2021 r., nie muszą stosować nowych zasad rozliczania.

Do rozliczania faktur korygujących in minus wystawionych od 1 stycznia 2021 r. podatnicy mogą wybrać stosowanie zasad dotychczasowych, obowiązujących do 31 grudnia 2020 r. Jest to możliwe pod warunkiem, że wybór ich stosowania uzgodniono na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi, a ich nabywcą. Co ważne musi to nastąpić przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w roku 2021 r.

Zobacz również: