Sąd Najwyższy ujednolici wykładnię prawa w sprawach frankowych

2 lutego 2021
Sąd Najwyższy ujednolici wykładnię prawa w sprawach frankowych

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego przedstawiła wniosek o rozstrzygnięcie przez skład całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego sześciu zagadnień prawnych dotyczących tzw. kredytów frankowych.

Celem podjęcia przez całą Izbę Cywilną Sądu Najwyższego uchwały, ma być rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni przepisów prawa w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych dotyczących sporów o kredyty frankowe. Podjęta uchwała będzie miała moc zasady prawnej i zacznie obowiązywać zaraz po jej podjęciu, co przyczyni się do ujednolicenia orzecznictwa w tych sprawach.

Pytania, które zadała pierwsza prezes Sądu Najwyższego
  1. Czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego odnoszące się do sposobu określania kursu waluty obcej stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest przyjęcie, że miejsce tego postanowienia zajmuje inny sposób określenia kursu waluty obcej wynikający z przepisów prawa lub zwyczajów? 

a w razie odpowiedzi przeczącej;

  1. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu indeksowanego do takiej waluty umowa może wiązać strony w pozostałym zakresie?
  2. Czy w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu waluty obcej w umowie kredytu denominowanego w walucie obcej umowa ta może wiązać strony w pozostałym zakresie?

niezależnie od treści odpowiedzi na pytania 1-3

  1. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej, w wykonaniu której bank wypłacił kredytobiorcy całość lub część kwoty kredytu, a kredytobiorca dokonywał spłat kredytu, powstają odrębne roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia na rzecz każdej ze stron, czy też powstaje jedynie jedno roszczenie, równe różnicy spełnionych świadczeń, na rzecz tej strony, której łączne świadczenie miało wyższą wysokość?
  2. Czy w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej z powodu niedozwolonego charakteru niektórych jej postanowień, bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu rozpoczyna się od chwili ich wypłaty?
  3. Czy, jeżeli w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej którejkolwiek ze stron przysługuje roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu takiej umowy, strona ta może również żądać wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych przez drugą stronę?

Pytania od pierwszego do trzeciego dotyczą rozstrzygnięcia wątpliwości, co do skutków uznania postanowień umowy kredytu odnoszących się do sposobu określania kursu waluty obcej, za  postanowienia niedozwolone, tzw. klauzule abuzywne. Pytania od czwartego do szóstego odnoszą się do sytuacji, w której stwierdzona zostałaby nieważność lub bezskuteczność umowy.

Posiedzenie składu całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w  tej sprawie odbędzie się już 25 marca 2021 r.

 

Zobacz również: