Zmiany właściwości organów podatkowych w odniesieniu do szczególnej grupy podatników

18 stycznia 2021
Zmiany właściwości organów podatkowych w odniesieniu do szczególnej grupy podatników

Od nowego roku obowiązuje zmiana właściwości organów podatkowych w odniesieniu do podatników i płatników o tzw. istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym. Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki regionalnej, zadania w odniesieniu do tej grupy podmiotów wykonuje naczelnik urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. 

Podatnicy i płatnicy o tzw. istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym

W rozporządzeniu z 28 grudnia w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo wyszczególniono kategorie podmiotów o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym. Zaliczono do nich m.in.:

  • podatkowe grupy kapitałowe,
  • spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych,
  • Narodowy Bank Polski czy
  • jednostki samorządu terytorialnego.

Dodatkowo, w stosunku do części podmiotów określone zostały limity przychodów, od osiągnięcia których uzależnione jest uzyskanie statusu podatnika (lub płatnika) o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym.

Wyłączenia

Z kręgu podmiotów o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym wyłączono natomiast podatników i płatników podatku:

  • akcyzowego,
  • od gier lub
  • od wydobycia niektórych kopalin. 

W 2021 roku zaliczenie do poszczególnych kategorii podmiotów następuje na podstawie danych za 2019 r. Jeśli rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, kwalifikacja podmiotów następuje na podstawie danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się nie później niż w 2019 roku.

W rozporządzeniu wyszczególnione zostały również grupy podatników i płatników, na których ciąży obowiązek zawiadomienia dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie właściwości organu.  Wskazano również terminy na wykonanie tego obowiązku.

Szczegółowy wykaz właściwych naczelników urzędów skarbowych zawiera załącznik do rozporządzenia.

 

Zobacz również: