Jakie zmiany w prawie czekają nas w 2021 roku?

Jakie zmiany w prawie czekają nas w 2021 roku?

Na koniec roku przypominamy najważniejsze zmiany w prawie, które zaczną obowiązywać w 2021 r.

Prawo podatkowe

Estoński CIT

Od 1 stycznia 2021 r. w Polsce będzie obowiązywał tzw. Estoński CIT (ryczałt od dochodów spółek kapitałowych). Nowa forma opodatkowania zakłada, że podstawa opodatkowania oparta będzie o wynik finansowy spółki. Innymi słowy, podmioty korzystające z opodatkowania tzw. Estońskim CIT nie będą obowiązane do zapłaty podatku w miesięcznych/kwartalnych zaliczkach oraz dokonania rozliczenia rocznego, aż do momentu wypłaty przez nie zysku. Podatnicy, którzy zdecydują się na skorzystanie z tzw. Estońskiego CIT, utracą jednak prawo do korzystania z takich ulg podatkowych jak m.in. ulga badawczo-rozwojowa (B+R) czy IP BOX.

Objęcie spółek komandytowych CIT

W 2021 r. spółki komandytowe uzyskają status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Konsekwencją będzie podwójne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez spółki komandytowe. Zostaną opodatkowane na dwóch poziomach, tj. na poziomie spółki oraz na poziomie wspólników. Nowelizacja zakłada, że dochód spółki komandytowej będzie opodatkowany według stawki podstawowej 19% lub stawki preferencyjnej w wysokości 9%, dotyczącej małych podatników. Z kolei wspólnicy będą zobowiązani do zapłaty podatku od wypłaconych na ich rzecz zysków spółki. Spółki komandytowe mogą natomiast zadecydować od kiedy zmienią swój status podatkowy. Ustawa przewiduje, że mogą one wybrać czy zostaną objęte CIT już od 1.01.2021 r. lub dopiero od 1.05.2021 r.

Podatkiem dochodowym od osób prawnych mogą zostać objęte również spółki jawne, w których nie wszyscy wspólnicy są osobami fizycznymi (jeżeli podmioty te nie złożą przed rozpoczęciem roku obrotowego tzw. informacji o wspólnikach do naczelnika właściwego urzędu skarbowego).

Spółka nieruchomościowa

Od 1 stycznia 2021 r. zacznie obowiązywać definicja legalna spółki nieruchomościowej. Spółką taką jest „podmiot inny niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, w  którym na pierwszy dzień roku podatkowego, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego na pierwszy dzień roku obrotowego, co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw do takich nieruchomości oraz wartość rynkowa tych nieruchomości przekraczała 10 000 000 zł albo równowartość tej kwoty”.

Zgodnie z nowelizacją, na spółkę nieruchomościową nałożono obowiązki płatnika podatku dochodowego z tytułu sprzedaży akcji lub udziałów w takiej spółce. Dodatkowo spółka nieruchomościowa niemająca siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej, będzie obowiązana ustanowić przedstawiciela podatkowego.

Zmiany w zryczałtowanym podatku dochodowym

Od 1 stycznia 2021 r. podniesiono limit przychodów, od którego uzależniona jest możliwość skorzystania z opodatkowania przychodu w formie ryczałtu z 250 000 euro do 2 000 000 euro. Dodatkowo nastąpi rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do stosowania uproszczonej formy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dzięki temu będą mogli z niej skorzystać m.in. podatnicy świadczący usługi najmu w ramach działalności gospodarczej.

Ograniczenie ulgi abolicyjnej

Również od 1 stycznia 2021 r. ograniczono możliwość korzystania z ulgi abolicyjnej. Zmiany dotyczące obniżenia limitu wartości uzyskanych dochodów uprawniających do skorzystania z ulgi abolicyjnej powodują, że polski rezydent podatkowy, uzyskujący dochody za granicą, będzie mógł skorzystać z ulgi abolicyjnej tylko do wysokości 1390 zł. Podkreślić należy, że ta niekorzystna zmiana będzie dotyczyła podatników, którzy uzyskują dochody z tych krajów, z którymi umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje stosowanie metody proporcjonalnego odliczenia.

Podatek od „małpek”

Od Nowego Roku zacznie obowiązywać nowa opłata, tzw. „podatek od małpek”. Pobór opłaty będzie obowiązywał od sprzedaży alkoholu w opakowaniach o objętości do 300 ml. Obowiązek dokonywania tej opłaty będzie dotyczył hurtowni zaopatrujących punkty sprzedaży detalicznej, posiadających zezwolenia na sprzedaż „małpek” do spożycia poza miejscem sprzedaży. Opłata będzie wynosić 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu, w opakowaniu o objętości poniżej 300 ml. Zatem opłata za przysłowiową „setkę” będzie wynosiła 1 zł. W związku z wprowadzeniem nowej opłaty, może się okazać, że w najbliższym czasie hurtownie przestaną zaopatrywać sklepy w „małpki”, a pozostaną jedynie opakowania o większych objętościach.

 

Prawo zamówień publicznych

Z początkiem roku zacznie obowiązywać nowe prawo zamówień publicznych. Już dnia 1 stycznia 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Co ważne, nie jest to kolejna nowelizacja, ale całkowicie nowy akt prawny. Wprowadza do systemu zamówień publicznych szereg nowych rozwiązań. Uczestnicy rynku zamówień publicznych – zamawiający i  wykonawcy – już od kilkunastu miesięcy przygotowują się na wejście w życie nowej ustawy. Nowe przepisy z pewnością będą przedmiotem zainteresowania nie tylko osób zaangażowanych w  proces udzielania zamówień publicznych.

Co ciekawe, uchwalono już nowelizację jeszcze nieobowiązującego nowego prawa zamówień publicznych. Zmiany te również wchodzą w życie 1 stycznia 2021 r.

Z pewnością stosowanie nowych przepisów, przynajmniej w pierwszym okresie ich obowiązywania, będzie stanowiło spore wyzwanie. Warto więc zapoznać się z nowymi przepisami i aktualnymi informacjami na ich temat. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej dedykowanej prawu zamówień publicznych zamowieniapubliczne.bieluk.pl

 

Prawo pracy

 Obowiązek zgłaszania do ZUS-u umów o dzieło

Od 1 stycznia 2021 r. zacznie obowiązywać art. 36 ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.  Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło będzie miała obowiązek poinformować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło. Obowiązek dotyczy umów o działo zawartych z osobą, z którą:

  • nie pozostaje w stosunku pracy lub
  • jeśli w  ramach takiej umowy, nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Wynika z tego, że obowiązek będzie dotyczył wszystkich umów o dzieło, z wyjątkiem tych, zawartych „obok” stosunku pracy. Termin na zrealizowanie tego obowiązku będzie wynosił 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Minimalne wynagrodzenie w 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2800 zł, a minimalna stawka godzinowa 18,30 zł.

Zwiększenie limitu 30-krotności

W 2021 r. zwiększy się kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tzw. limit 30-krotności. Wyniesie on 157 770 zł. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie przewidziano na kwotę 5 259 zł.

Przypominamy, najważniejsze z punktu widzenia pracodawców kwestie zawiązane z  Prawem pracy na bieżąco przybliżamy na naszej stronie specjalnej www.prawopracy.bieluk.pl

 

Prawo cywilne

Przedsiębiorca traktowany jak konsument

Już od 1 stycznia 2021 r. w przypadku, gdy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawrze umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale niemającą dla niej zawodowego charakteru, będzie objęta ochroną przewidzianą dla konsumentów. O tym, czy dana umowa ma dla przedsiębiorcy zawodowy charakter, będzie decydować w szczególności przedmiot jego działalności gospodarczej udostępniony w CEIDG. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będzie mogła skorzystać m.in. z prawa odstąpienia od umowy zawartej przez Internet i poza lokalem przedsiębiorstwa. Będzie mogła też żądać uznania postanowień umowy za niedozwolone, gdy będą one rażąco naruszać jego prawa i obowiązki. Wskutek czego nie będzie nimi związana.  Wprowadzona regulacja ma przeciwdziałać dysproporcji pozycji podmiotów takiej czynności, w której osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawiera umowę z innym przedsiębiorcą, jeśli wspomniana umowa nie jest bezpośrednio związana z jej branżą lub specjalizacją.

 

Prawo gospodarcze

 Prosta spółka akcyjna

Dopiero od 1 marca 2021 r. wejdą w życie przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej (P.S.A.). To nowa spółka kapitałowa, która może funkcjonować w obrocie prawnym. Prostą spółkę akcyjną odróżnia od już funkcjonujących spółek kapitałowych tj. spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej, przede wszystkim niski minimalny kapitał akcyjny. Wynosi co najmniej 1 złoty. Prócz tego nowością jest to, że wkładem niepieniężnym na pokrycie akcji może być wszelki wkład mający wartość majątkową, w szczególności świadczenie pracy lub usług. Ponadto, w prostej spółce akcyjnej możliwe jest powołanie rady dyrektorów. Rada dyrektorów jest organem uprawnionym do prowadzenia spraw spółki, reprezentacji spółki oraz nadzoru nad prowadzeniem spraw spółki. To znaczy, że jeden organ skupia w sobie zarówno uprawnienia zarządzające, jak i uchwałodawcze.

Elektroniczne wnioski do rejestru przedsiębiorców KRS

Z dniem 1 marca 2021 r. w życie mają wejść przepisy zmieniające Ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany wprowadzają informatyzację postępowania rejestrowego oraz obowiązek prowadzenia akt rejestrowych spółek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS w systemie teleinformatycznym. Składanie wniosków dotyczących podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Sąd będzie rozpatrywał wnioski oraz dokumenty do nich załączone, podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, albo profilu zaufanego ePUAP.

 

Prawo medyczne

E-skierowania

Od 8 stycznia 2021 r. podmioty lecznicze mają obowiązek wystawiać i realizować skierowania w postaci elektronicznej. Dotyczy to przede wszystkim skierowań na leczenie specjalistyczne i szpitalne finansowane ze środków publicznych. E-skierowania to kolejne po e-recepcie elektroniczne rozwiązanie stosowane w ochronie zdrowia. Lekarz będzie wystawiał skierowanie w formie elektronicznej w systemie informatycznym. Następnie, jeśli pacjent korzysta z  Internetowego Konta Pacjenta (IKP), otrzyma SMS-em 4-cyfrowy kod dostępu, albo e-mail z załączonym e-skierowaniem. W przypadku, gdy pacjent nie korzysta z IPK, lekarz przekaże mu wydruk informacyjny e-skierowania. Pacjent będzie mógł zapisać się na świadczenia medyczne na podstawie e-skierowania osobiście lub przez telefon. Możliwość telefonicznego zapisania się na świadczenie medyczne przy wykorzystaniu e-skierowania jest dużym ułatwieniem.  Nie będzie w związku z tym obowiązku dostarczania skierowania osobiście.

Zobacz również: