Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu korzystne dla dłużników

Uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu korzystne dla dłużników

Uproszczone postępowanie o zatwierdzeniu układu wprowadzono w  ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0. To zmodyfikowana wersja postępowania, która wprowadziła istotne udogodnienia dla dłużników. Warto przyjrzeć się bliżej tej procedurze.

Uproszczone postępowanie o zatwierdzeniu układu ma w przeważającej części charakter pozasądowy. Dłużnik zawiera umowę z nadzorcą o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania. Następnie przygotowuje spis wierzytelności oraz propozycje układowe i przekazuje je nadzorcy sądowemu. Po przygotowaniu powyższych dokumentów, dłużnik dokonuje obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w trybie uproszczonym. Należy pamiętać, że warunkiem obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzeniu układu jest wystąpienie stanu zagrożenia niewypłacalnością lub stanu niewypłacalności.

Z dniem dokonania obwieszczenia w szczególności:

1) dłużnik może podejmować samodzielnie jedynie czynności zwykłego zarządu (na wszelkie czynności przekraczające zwykły zarząd konieczne jest uzyskanie zgody nadzorcy),

2) postępowania egzekucyjne dotycząca wierzytelności objętej z mocy prawa układem wszczęte przed dniem otwarcia postępowania ulegają zawieszeniu,

3) nie jest możliwe wszczęcie postępowania egzekucyjnego co do wierzytelności objętej z mocy prawa układem,

4) nie jest możliwe wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem,

5) ograniczona jest możliwość wypowiadania dłużnikowi kluczowych umów (np. umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika).

Od dokonania obwieszczenia dłużnik ma 4 miesiące na zebranie głosów wierzycieli za układem. W tym czasie musi też złożyć wniosek do sądu o zatwierdzenie układu. W razie niedochowania tego terminu postępowanie zostanie umorzone.

Należy zwrócić uwagę, że ta korzystna dla dłużników, uproszczona procedura ma charakter tymczasowy. Dłużnicy mogą z niej skorzystać jedynie do 30.06.2021 r.

 

Zobacz również: