Ryzyko upadłości wstrzyma wykonanie decyzji administracyjnej

Ryzyko upadłości wstrzyma wykonanie decyzji administracyjnej

Zagrożenie upadłością wskutek wykonania decyzji administracyjnej uzasadnia jej wstrzymanie. Takie stanowisko podtrzymał w niedawnym rozstrzygnięciu Naczelny Sąd Administracyjny.

Sprawa dotyczyła decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, w której określił zobowiązania podatkowe spółki na gruncie podatku od towarów i usług. Spółka złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na wydaną decyzję wraz z wnioskiem o wstrzymanie jej wykonania. W uzasadnieniu wniosku wskazała, że jej działalność gospodarcza polega na obrocie towarem. Natomiast uregulowanie zobowiązania podatkowego zgodnie z decyzją, skutkowałoby niemożnością wypełniania zobowiązań wobec kontrahentów. Konsekwencją tego byłoby wstrzymanie dostaw i pozbawienie strony środków na bieżący obrót. To z kolei, doprowadziłoby do wstrzymania działalności gospodarczej, a nawet upadłości. Wojewódzki Sąd Administracyjny odmówił jednak wstrzymania wykonania decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, a sprawa trafiła do NSA.

W przedmiotowej sprawie konieczne było dokonanie wykładni art. 61 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przepis ten przewiduje bowiem możliwość wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności przez organ administracji publicznej i sąd administracyjny. Ponadto wskazuje przesłanki warunkujące udzielenie ochrony tymczasowej. Ustawodawca przedstawia zamknięty katalog tych okoliczności i dopuszcza zastosowanie tej instytucji jedynie w sytuacji niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody oraz niebezpieczeństwa spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W świetle obowiązujących przepisów Naczelny Sąd Administracyjny przyznał, że spółka uprawdopodobniła, że na skutek wykonania zaskarżonej decyzji administracyjnej może dojść do jej upadłości. To w ocenie NSA wypełniło obie przesłanki z art. 61 ustawy. Dlatego też, w ocenie NSA uzasadnione było przyznanie stronie ochrony tymczasowej poprzez wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Zobacz również: