INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

TABELA DOTYCZĄCA CELÓW, PODSTAW PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OKRESÓW PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KANCELARIĘ RADCÓW PRAWNYCH BIELUK I PARTNERZY Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych

Jeżeli ADO świadczy obsługę prawną na Pani/Pana rzecz lub podejmuje na Pani/Pana żądanie działania przed zleceniem świadczenia obsługi prawnej:

realizacja umowy o świadczenie obsługi prawnej lub podejmowanie działań przed zleceniem świadczenia obsługi prawnej

art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO (w odnośnych przypadkach)

okres świadczenia obsługi prawnej

okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniami

spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości oraz o postępowaniu sądowym lub administracyjnym

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi

okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej oraz związanej z postępowaniami sądowymi lub administracyjnymi

dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa

Jeżeli ADO świadczy obsługę prawną na rzecz podmiotu, w imieniu lub na rzecz którego Pani/Pan działa lub podejmuje na jego żądanie działania przed zleceniem świadczenia obsługi prawnej:

realizacja umowy o świadczenie obsługi prawnej na rzecz podmiotu, w imieniu lub na rzecz którego Pani/Pan działa lub podejmowanie działań przed zleceniem świadczenia obsługi prawnej na rzecz tego podmiotu, co stanowi uzasadniony interes ADO

art. 6 ust. 1 lit b, f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO (w odnośnych przypadkach)

okres świadczenia obsługi prawnej lub okres Pani/Pana współpracy z podmiotem, na rzecz którego ADO świadczy obsługę prawną

okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniami

spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości oraz o postępowaniu sądowym lub administracyjnym

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi

okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej oraz związanej z postępowaniami sądowymi lub administracyjnymi

dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa

Jeżeli ADO świadczy obsługę prawną na rzecz podmiotu, który przekazał Pani/Pana dane osobowe jako niezbędne do świadczenia obsługi prawnej na rzecz tego podmiotu:

realizacja umowy o świadczenie obsługi prawnej na rzecz podmiotu, który przekazał Pani/Pana dane osobowe, co stanowi uzasadniony interes ADO

art. 6 ust. 1 lit b, f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO (w odnośnych przypadkach)

okres świadczenia obsługi prawnej

okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniami

spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach o postępowaniu sądowym lub administracyjnym

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi

okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z postępowaniami sądowymi lub administracyjnymi

dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa

Jeżeli ADO kontaktuje się z Panią/Panem w związku ze świadczeniem obsługi prawnej na rzecz innego podmiotu:

realizacja umowy o świadczenie obsługi prawnej na rzecz innego podmiotu, co stanowi uzasadniony interes ADO

art. 6 ust. 1 lit b, f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO (w odnośnych przypadkach)

okres świadczenia obsługi prawnej

okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniami

spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach o postępowaniu sądowym lub administracyjnym

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi

okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej

dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa

Jeżeli Pani/Pan zawarł/-a z ADO umowę, świadczy na rzecz ADO usługi lub sprzedaje/dostarcza towary lub podejmuje  działania przed zleceniem świadczenia usług lub sprzedażą/dostawą towarów:

zawarcie realizacja umowy, umowy o świadczenie usług lub sprzedaży/dostawy towarów lub podejmowanie działań przed zawarciem umowy, zleceniem świadczenia usług lub sprzedaży/dostawy towarów

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

okres obowiązywania umowy

spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi

okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej

dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa

przechowywanie w celu ewentualnego skorzystania w przyszłości z Pani/Pana oferty, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

do czasu zrealizowania celu lub czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych we wskazanym celu, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, nie dłużej jednak, niż przez okres przechowywania danych w innych celach wskazanych powyżej

Jeżeli podmiot, w imieniu lub na rzecz którego Pani/Pan działa, zawarł z ADO umowę, świadczy na rzecz ADO usługi lub sprzedaje/dostarcza towary lub podejmuje działania przed zleceniem świadczenia usług lub sprzedażą/dostawą towarów:

zawarcie i realizacja umowy, umowy o świadczenie usług lub sprzedaży/dostawy towarów lub podejmowanie działań przed zawarciem umowy, zleceniem świadczenia usług lub sprzedaży/dostawy towarów przez podmiot, w imieniu lub na rzecz którego Pani/Pan działa, co stanowi uzasadniony interes ADO

art. 6 ust. 1 lit b, f RODO

okres obowiązywania umowy łączącej podmiot, w imieniu lub na rzecz której Pani/Pan działa z ADO lub do czasu zakończenia Pani/Pana współpracy z tym podmiotem, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej

spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi

okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej

dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa

przechowywanie w celu ewentualnego skorzystania w przyszłości z oferty podmiotu, w imieniu lub na rzecz którego Pani/Pan działa, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

do czasu zrealizowania celu lub do czasu zakończenia Pani/Pana współpracy z podmiotem w imieniu lub na rzecz którego Pani/Pan działa lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych we wskazanym celu, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej, nie dłużej jednak, niż przez okres przechowywania danych w innych celach wskazanych powyżej

 

Zobacz również: