ZATRUDNIASZ CUDZOZIEMCÓW? TARCZA 3.0. WPROWADZA NOWE ZASADY

26 maja 2020
ZATRUDNIASZ CUDZOZIEMCÓW? TARCZA 3.0. WPROWADZA NOWE ZASADY

Dopiero w trzeciej wersji tzw. Tarczy Antykryzysowej znalazły się zapisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Nowe przepisy zmieniają te dotychczas obowiązujące, w zakresie warunków pracy cudzoziemców.

Dotychczasowe rozwiązania

Do tej pory, pracodawca mógł legalnie powierzyć cudzoziemcowi tylko taką pracę, której warunki, w tym wymiar czasu pracy, były określone w zezwoleniu na pracę cudzoziemca lub oświadczeniu o powierzeniu mu wykonywania pracy. Powierzenie pracy na innych warunkach, niż określone w dokumencie legalizującym pracę cudzoziemca było uznawane za nielegalne powierzenie pracy. Pracodawcy groziła za to odpowiedzialność wykroczeniowa.

Nowe zasady

Według nowych zasad, wprowadzonych 16 maja br. Tarczą Antykryzysową 3.0., cudzoziemiec może wykonywać pracę na zmienionych warunkach bez konieczności:
– zmiany zezwolenia,
– uzyskania nowego zezwolenia lub
– wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.
Dotyczy to sytuacji, gdy zmiana warunków nastąpiła na skutek skorzystania, przez podmiot powierzający wykonywanie mu pracy, z uprawnień określonych w specustawie z 2 marca 2020 r.

Uprawnienia pracodawcy na mocy specustawy

W związku z powyższym, pracodawca ma prawo:

  • skierować pracowników do pracy zdalnej,
  • dofinansować wynagrodzenia pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19,
  • zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa,
  • polecić pracownikowi świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa,
  • zobowiązać pracownika do pozostawania, poza normalnymi godzinami pracy, w gotowości do pracy,
  • polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
  • wprowadzić elastyczne zasad ustalania pracownikom czasu pracy.

Podsumowując, jeżeli na skutek skorzystania z powyższych uprawnień, warunki pracy cudzoziemców uległy zmianie, pracodawca nie ma obowiązku pozyskiwania dokumentów legalizujących pracę cudzoziemców.

 

 

Zobacz również: