TARCZA 3.0.CZY PRACODAWCA BĘDZIE MIAŁ PROBLEM Z WYLICZENIEM KWOTY WOLNEJ OD POTRĄCEŃ?

21 maja 2020
TARCZA 3.0.CZY PRACODAWCA BĘDZIE MIAŁ PROBLEM Z WYLICZENIEM KWOTY WOLNEJ OD POTRĄCEŃ?

Tarcza Antykryzysowa 3.0. zwiększa kwotę wolną od potrąceń przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę.

Czym jest kwota wolna od potrąceń?

Jest to kwota, jaka musi pozostać pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń.

W jakich sytuacjach zwiększa się kwota wolna od potrąceń?

W przypadku, gdy z powodu podjętych na terytorium Polski działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi:

 • zostało obniżone wynagrodzenie lub
 • członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu.
O ile?

Zgodnie z regulacją kwoty wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę określone w art. 871 Kodeksu pracy ulegają zwiększeniu o 25 % na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ma na utrzymaniu.  

Zgodnie z art. 871 Kodeksu pracy kwotą wolną od potrąceń jest:

 • minimalne wynagrodzenie za pracę pomniejszone o należne składki do ZUS, zaliczki na podatek dochodowy oraz wpłat dokonywanych do PPK – w przypadku potrącania sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku potrącania zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
 • 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę – w przypadku potrącania porządkowych kar pieniężnych.

W przypadku, gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty te ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Kogo należy rozumieć przez członka rodziny?

Przez członka rodziny w rozumieniu regulacji rozumie się:

 • małżonka,
 • rodzica wspólnego dziecka,
 • dziecko w wieku do 25. roku życia,
 • dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
Kogo należy rozumieć przez dziecko?

Przez dziecko w rozumieniu regulacji rozumie się:

 • dziecko własne pracownika,
 • dziecko współmałżonka,
 • dziecko rodzica wspólnego dziecka.

Do członków rodziny nie zalicza się jednak dziecka:

 • pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
 • pozostającego w związku małżeńskim,
 • pełnoletniego, które posiada własne dziecko. 
Od kiedy?

Regulacja weszła w życie 16 maja 2020 r.

 

 

Zobacz również: