TWOJEJ FIRMIE GROZI UPADŁOŚĆ? NOWY TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU

24 kwietnia 2020
TWOJEJ FIRMIE GROZI UPADŁOŚĆ? NOWY TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU

Tarcza antykryzysowa 2.0 zawiesza termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wiele przedsiębiorstw, w związku z kryzysem wywołanym koronawirusem może popaść w problemy finansowe. Jeżeli Twoja firma znalazła się w takiej sytuacji, a doraźne działania ratunkowe, jak skorzystanie z pomocy rządowej  przewidzianej w tzw. tarczy antykryzysowej czy renegocjowanie terminów płatności, są  niewystarczające, właściwe może okazać się wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub złożenie wniosku o upadłość.

O ogólnych zasadach postępowania restrukturyzacyjnego pisaliśmy tu

W tym artykule przybliżamy, zgodne ze zmianami tzw. Tarczy Kryzysowej 2.0, zasady dotyczące  terminu złożenia wniosku o upadłość.

Co do zasady, wniosek o ogłoszenie upadłości powinien być złożony w ciągu 30 dni od dnia zaistnienia stanu niewypłacalności.

Ze stanem niewypłacalności mamy zaś do czynienia, gdy:

  1. dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu tych zobowiązań przekracza trzy miesiące), lub
  2. jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące (dotyczy dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną).

Tarcza antykryzysowa 2.0 wprowadza istotą zmianą co do terminu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Zgodnie z art. 15 zzra specustawy (dodanym przez Tarczę antykryzysową 2.0).: „Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo.”

Powyższe oznacza, że, jeżeli stan niewypłacalności powstał w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, i jednocześnie przyczyną jego powstania jest COVID -19, to 30 – dniowy termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości biegnie od daty ustania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Jednocześnie specustawa wprowadza domniemanie, że jeśli stan niewypłacalności powstał w czasie trwania stanu epidemicznego albo stanu epidemii, to zaistniał on z powodu COVID-19. Zawieszenie terminu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości daje przedsiębiorcom możliwość podjęcia działań zmierzające do przywrócenia płynności finansowej firmy.

Zobacz również: