JAK STOSOWAĆ ZAKAZY I NAKAZY DOTYCZĄCE IZOLACJI SPOŁECZNEJ W ZAKŁADACH PRACY?

JAK STOSOWAĆ ZAKAZY I NAKAZY DOTYCZĄCE IZOLACJI SPOŁECZNEJ W ZAKŁADACH PRACY?

Ogólnie obowiązujące zasady służące izolacji społecznej mają na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu koronawirusa. Jednak w zakładach pracy, podczas wykonywania czynności służbowych, niektórych z nich nie stosuje się lub stosuje w ograniczonym zakresie.

Do odwołania obowiązuje nakaz zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego, ust i nosa.

 

          Z punktu widzenia pracodawców i pracowników osłonę nosa i ust należy stosować :

  • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, a za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
  • u pracowników, którzy wykonują bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów; osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli stanowisko kasowe lub miejsce prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług, na którym wykonuje ona czynności zawodowe, jest oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną,
  • w obiektach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
  • na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu ustawy o własności lokali.

 

          Nie stosuje się w przypadku:

  • osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), które nie wykonują bezpośredniej obsługi interesantów lub klientów;
  • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli jest oddzielony od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność.

 

Ogólny zakaz przemieszczania się został zniesiony

Nadal obowiązuje jednak zasada zachowania między osobami odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie. Utrzymanie tego ograniczenia nie dotyczy zakładów pracy. Tu należy zapewnić odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5m.

Również  ograniczenia w ilości przewożonych osób środkami transportu nie dotyczą przemieszczania się samochodami służbowymi.

 

Zakaz zgromadzeń obowiązuje do odwołania

Obowiązujące ograniczenia dotyczące dopuszczalności zebrań i spotkań nie dotyczą zakładów pracy. Zakazu nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych czy zadań służbowych, a także pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym.

 

 

 

Zobacz również: