6 NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ustawa antykryzysowa zmienia przepisy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych. Ze względu na epidemię koronawirusa, dotychczasowe postanowienia ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych poddano następującym modyfikacjom.

 

 1. Terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych na czas określony zostały wydłużone.

          Orzeczenia, których ważność:

 • upłynęła 7 marca 2020 r., zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Warunkiem jest złożenie w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia.
 • upływa po 8 marca 2020 r. zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

 1. Katalog składników tzw. „kosztów płacy” został poszerzony o obowiązkowe składki na Fundusz Solidarnościowy, ma to szczególne znaczenie w kwestiach związanych z miesięcznym dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

 

 1. Wysokość miesięcznego dofinansowania ze środków PFRON do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego podwyższono.

Podwyższono podstawę kwoty bazowej na osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności z 1800 zł do 1950 zł i przy stopniu umiarkowanym z 1125 zł do 1200zł.

Dodatek do kwoty bazowej na osoby o szczególnych schorzeniach  wzrósł z 600 zł do 1200 zł – w przypadku osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,  i z 600 zł do 900 zł – w przypadku osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

 1. Dysponowanie środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest okresowo możliwe.

W okresie od 8 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż do upływu 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, kwota do 20% środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności albo do 20% kwoty podlegającej zwrotowi na te fundusze, może być przeznaczona na:

 • utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych;
 • wynagrodzenia lub pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych,
 • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym do zapewnienia ciągłości działalności pracodawcy.

Warunkiem dysponowania środkami będzie uzyskanie zgody Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski należy składać maksymalnie w terminie do ostatniego dnia 5. miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

 1. Opłaty prolongacyjne zostały okresowo zniesione.

W okresie od 8 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż do upływu 6. miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie są pobierane opłaty prolongacyjne w przypadku uwzględnienia wniosku o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty płatności należności lub zaległości do PFRON.

 

 1. Grzywny zostały okresowo zniesione.

W okresie od 8 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż do upływu 6. miesiąca od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie będą nakładane grzywny za nieterminowe składanie przez pracodawców miesięcznych i rocznych informacji dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Zobacz również: