SZEŚĆ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN TERMINÓW PODATKOWYCH W USTAWIE ANTYKRYZYSOWEJ

SZEŚĆ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN TERMINÓW PODATKOWYCH W USTAWIE ANTYKRYZYSOWEJ

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców ustawa antykryzysowa zmienia terminy podatkowe. Wydłużenie terminów rozliczeń z fiskusem może pomóc w utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorstw. Oto sześć najbardziej istotnych zmian, na które należy zwrócić uwagę.

  1. Dłuższy termin na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień

Zaliczki na podatek pobrane w marcu i kwietniu 2020 r. od:

  • przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz
  • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników,

– mogą zostać przekazane w terminie do 1 czerwca 2020 r.

Z dłuższego terminu na rozliczenie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

 

  1. Odroczenie obowiązku składania nowych JPK_VAT

Do 1 lipca 2020 r. zostało odroczone wejście w życie obowiązku składania przez dużych podatników nowych JPK_VAT z deklaracją.

 

  1. Dłuższy termin za złożenie zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek spoza tzw. białej listy

Podatnicy, którzy dokonają zapłaty powyżej 15 tys. zł na rachunek niezamieszczony
w tzw. białej liście podatników VAT, mogą złożyć zawiadomienie do organu podatkowego
o dokonaniu takiej zapłaty w terminie 14 dni, nie jak dotychczas w terminie 3 dni.

 

  1. Dłuższy termin na złożenie informacji o cenach transferowych

Do 30 września 2020 r. przedłużono termin na złożenie informacji o cenach transferowych. Dłuższy termin dotyczy zarówno podatników PIT, jak i podatników CIT, dla których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

 

  1. PIT – zeznanie roczne

Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może złożyć zeznanie roczne i opłacić należny podatek po 30 kwietnia 2020 r., jednak nie później niż do 31 maja 2020 r. Takie niedotrzymanie ustawowego terminu (do 30 kwietnia 2020 r.) będzie traktowane równoznacznie ze złożeniem przez podatnika tzw. czynnego żalu (zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego). W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania
w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.

 

  1. Dłuższy termin na zapłacenie podatku od przychodów z budynków

Do 20 lipca 2020 r. przesunięty został termin zapłaty podatku od przychodów
z budynków, czyli tzw. podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych, za miesiące od marca do maja 2020 r. Dłuższy termin odnosi się wyłącznie do podatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz jeżeli wystąpił spadek przychodów o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego.

Analogiczne postanowienia dotyczą podatników PIT i CIT.

 

 

 

 

Zobacz również: