TERMINY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH, USTAWA ANTYKRYZYSOWA

TERMINY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH, USTAWA ANTYKRYZYSOWA

W obowiązującej ustawie antykryzysowej terminy na wnoszenie środków ochrony prawnej wynikających z prawa zamówień publicznych nie zostają zawieszone.

Artykuł 15zzs ust. 3 ustawy antykryzysowej wstrzymuje i zawiesza biegu terminów procesowych i sądowych. Przepis ten nie dotyczy kontroli i postępowań wskazanych w przepisach prawa zamówień publicznych, odpowiednio w dziale V, rozdziale 3, oddziale 3 (Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków UE) oraz dziale VI rozdziale 2 (dotyczącym odwołań od niezgodnych z przepisami pzp czynności lub zaniechań zamawiających – odwołania rozpoznawane przez Krajową Izbę Odwoławczą).

Co ważne, przepisy ustawy antykryzysowej uprawniają Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, działającego w porozumieniu z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, do określenia, w drodze zarządzenia, szczegółowych warunków organizacji pracy KIO związanych z zapewnieniem prawidłowego toku jej urzędowania oraz stosowanych środków zapewniających bezpieczeństwo, mając na względzie konieczność podejmowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jak dotychczas, Urząd Zamówień Publicznych nie przekazał nowych informacji dotyczących warunków organizacji pracy Krajowej Izby Odwoławczej związanych z zapewnieniem prawidłowego toku jej urzędowania – poza informacją o wstrzymaniu rozpoznawania odwołań.

Zobacz również: