Zatory płatnicze a obowiązkowe oświadczenie o statusie przedsiębiorcy

Zatory płatnicze a obowiązkowe oświadczenie o statusie przedsiębiorcy

Zatory płatnicze to bolączka szczególnie małych i średnich przedsiębiorców. Opóźnienia
w płatnościach mogą spowodować poważną destabilizację finansową takich firm. Obowiązkowe oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy to jedno z nowych narzędzi, które ma przeciwdziałać opóźnieniom w zapłacie kontrahentom.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Identyfikacja dużego przedsiębiorcy jest jednym
z instrumentów, który ma chronić mikro, małych i średnich przedsiębiorców, których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca.

Duży przedsiębiorca

To ten, który w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał co najmniej 250 pracowników
i którego roczny obrót przekraczał 50 milionów euro ewentualnie roczna suma bilansowa przekraczała 43 miliony euro. Co ważne, zgodnie z nowymi regulacjami, dużego przedsiębiorcę obowiązują odrębne terminy płatności faktur. Pisaliśmy o tym tu: https://bieluk.pl/blog/2020/01/13/nowe-ustawowe-terminy-platnosci-faktur/

Obowiązkowe oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy

Zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
w transakcjach handlowych duży przedsiębiorca będący dłużnikiem transakcji handlowej jest zobowiązany złożyć drugiej stronie transakcji oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy.

Termin i forma złożenia oświadczenia

Oświadczenie należy złożyć najpóźniej w momencie zawarcia transakcji handlowej, a jego forma musi być taka sama jak forma zawieranej umowy.

Co ważne, obowiązek złożenia oświadczenia o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy powinien być spełniony przy każdej zawieranej transakcji handlowej. Dotyczy to również sytuacji, gdy po raz kolejny zawiera transakcję handlową z tym samym kontrahentem.

Przypominamy, że oświadczenie musi być złożone do wszystkich transakcji zawieranych po
1 stycznia 2020.

Kary

Za niezłożenie oświadczenia o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy lub złożenie oświadczenia niezgodnego ze stanem rzeczywistym przewidziano sankcję karną w postaci kary grzywny
w wysokości od 20 do 5 000 zł.

 

Zobacz również: