Nowe ustawowe terminy płatności faktur

Nowe ustawowe terminy płatności faktur

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.

Ustawa przewiduje nowelizację przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, w szczególności poprzez wprowadzenie sztywnych terminów zapłaty liczonych od dnia doręczania faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, tj.:

  • 60 dni na uregulowanie zapłaty przez dużego przedsiębiorcę wobec mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy,
  • 60 dni na uregulowanie zapłaty przez podmioty publiczne będące podmiotem leczniczym (np. szpitale),
  • 30 dni na uregulowanie zapłaty przez podmioty publiczne niebędące podmiotami leczniczymi (np. jednostki samorządu, ministerstwa, uniwersytety).

Określając kryterium wielkość firmy należy odnieść się do definicji zawartych w załączniku I rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014. Zgodnie z nim:

  • mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro,
  • małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro,
  • średnie przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro,
  • duże przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwa inne niż wskazane w pkt 1-3 powyżej.

Nowe przepisy co do zasady nie dotyczą płatności dokonywanych na podstawie umów ramowych zawartych przed 1 stycznia 2020 r.

W przypadku stwierdzenia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć karę pieniężną. Ponadto, nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi, polegające w szczególności na naruszeniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowi czyn nieuczciwej konkurencji. Czyny nieuczciwej konkurencji są uznawane za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Oznacza to, że za (choćby nieumyślne) nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary.

Zobacz również: