Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Czy wynagrodzenie nauczyciela jest informacją publiczną ?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, że wynagrodzenie nauczyciela jest informacją publiczną. Dyrektor szkoły powinien ją udostępnić w ustawowym trybie.

Oczywiście, zasada ta dotyczy szkół publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. W takich placówkach, wynagrodzenie nauczyciela jest przejawem gospodarowania środkami publicznymi, a zatem stanowi informację o majątku publicznym.

Podstawa orzeczenia

Podstawą orzeczenia WSA w Gdańsku jest ustawa o dostępie do informacji publicznej. Przepisy jasno określają że, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu. W myśl art. 5 ust. 2 ustawy, prawo do informacji publicznej może jednak podlegać pewnym ograniczeniom. „… ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa”.

W tym wypadku sąd uznał, że nie było podstaw do zastosowania tych ograniczeń. Nauczyciel jest osobą pełniącą funkcję publiczną, a otrzymywane przez niego wynagrodzenie zasadnicze ma związek z pełnioną funkcją. Powyższe potwierdza przede wszystkim okoliczność, że nauczyciele wchodzący w skład rady pedagogicznej mają szereg kompetencji, które w istotny sposób oddziałują na sferę spraw publicznych w systemie oświaty.

RODO

Sąd orzekł, że RODO nie może stanowić podstawy do odmowy udzielenia informacji o  wynagrodzeniu nauczyciela. Przepisy wskazanego rozporządzenia nie wyłączają stosowania przepisów ustawy. Podstawą udostępnienia danych osobowych nauczycieli oraz  informacji o ich wynagrodzeniu jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z określonymi przepisami prawa krajowego, tj. odpowiednimi przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Nie tylko wynagrodzenie nauczyciela jest informacją publiczną. Informacje o przedmiocie nauczania, stażu pracy i wymiarze godzin pracy też podlegają tym samym regułom. Łączna weryfikacja tych danych daje możliwość zbadania przez społeczeństwo, czy środki publiczne przeznaczane na zadania związane z edukacją wydatkowane są w sposób prawidłowy.