Nowa instytucja tymczasowego przedstawiciela

Nowa instytucja tymczasowego przedstawiciela

W dniu 1 stycznia 2020 r. weszła w życie część zmian wprowadzonych w drodze ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (dalej jako: ustawa). Nowelizacja wprowadza m.in. nową instytucję „tymczasowego przedstawiciela” w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. Tymczasowy przedstawiciel może zostać powołany w przypadku śmierci małżonka przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG, jeżeli przedsiębiorstwo stanowiło w całości mienie tego przedsiębiorcy i jego małżonka, ale zmarły małżonek nie był przedsiębiorcą. Zgodnie z przepisami ustawy, w zakresie ustanowienia tymczasowego przedstawiciela stosuje się odpowiednio określone przepisy dotyczące zasad powołania zarządcy sukcesyjnego, z zastrzeżeniem, że okoliczność ustanowienia przedstawiciela tymczasowego nie będzie ujawniana w CEIDG.

Tymczasowy przedstawiciel jest obowiązany do zarządzania majątkiem spadkowym w zakresie praw z udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, spłaty długów spadkowych, a następnie do wydania spadkobiercom majątku spadkowego zgodnie z wolą spadkodawcy i z ustawą, a w każdym razie niezwłocznie po dokonaniu działu spadku. Przepisy ustawy przyznały również tymczasowemu przedstawicielowi prawo do pozywania i bycia pozywanym, jednak wyłącznie we wskazanych sprawach, tj. może on:

  • pozywać i być pozywany w sprawach wynikających z zarządu spadkiem w zakresie praw z udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie,
  • pozywać w sprawach o prawa należące do spadku,
  • być pozwany w sprawach o długi spadkowe w zakresie praw z udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie.

Tymczasowy przedstawiciel nie jest jednak uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej oraz związanych z tym praw i obowiązków, m.in. nie jest uprawniony do wystawiania faktur, nie staje się pracodawcą.

Przedmiotowa instytucja służy umożliwieniu lub usprawnieniu wykonywania praw w stosunku do majątku przedsiębiorstwa, w przypadku, gdy udział w przedsiębiorstwie wejdzie do spadku po zmarłym małżonku jednoosobowego przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG.

Zobacz również: