Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia – nowe obowiązki dla spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej

20 stycznia 2020
Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia – nowe obowiązki dla spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła obowiązek posiadania przez każdą spółkę akcyjną oraz komandytowo-akcyjną własnej strony internetowej.

Zgodnie z art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych: Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.

Oznacza to, że spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna mają obowiązek na swojej stronie internetowej publikować w szczególności ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia.

Obowiązek publikacji ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia na stronie internetowej nie dotyczy przypadków, gdy wszystkie akcje spółki są akcjami imiennymi, a zwołanie walnego zgromadzenia następuje za pomocą listów poleconych, przesyłek nadanych pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną.

Publikacja na stronie internetowej nie zwalnia z obowiązku publikacji ogłoszeń o walnym zgromadzeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Artykuł 5 § 5 k.s.h. wprowadza bowiem jedynie dodatkowy, ale obowiązkowy, kanał komunikacyjny między spółką akcyjną i komandytowo-akcyjną a jej akcjonariuszami.

Niezamieszczenie na stronie internetowej ogłoszenia o planowanym walnym zgromadzeniu może stanowić podstawę do zaskarżenia uchwał walnego zgromadzenia. W takim przypadku, nieobecny na walnym zgromadzeniu akcjonariusz, uzyskuje podstawę do wytoczenia powództwa o unieważnienie lub uchylenie podjętej uchwały.

Zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.

Zobacz również: