Upadłość konsumencka małżonka a majątek wspólny

13 stycznia 2020
Upadłość konsumencka małżonka a majątek wspólny

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2019 r., sygn. akt III CZP 7/19 z dniem ogłoszenia upadłości małżonka, nieprowadzącego działalności gospodarczej pozostającego w ustroju wspólności majątkowej, między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny, którego podział nie jest dopuszczalny, wchodzi do masy upadłości.

Oznacza to, że w przypadku upadłości jednego z małżonków, który pozostaje we wspólności małżeńskiej cały majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, tj. przeznaczony zostaje do zaspokojenia wierzycieli.

Sąd Najwyższy oparł swoje stanowisko na następującym stanie faktycznym:

Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość Izabeli G. jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W trakcie prowadzonego postępowania sędzia-komisarz ustalił, że w skład masy upadłości wchodzą w szczególności udziały we współwłasnościach nieruchomości. Małżonkowie pozostawali we współwłasności, ale mąż Izabeli G. nie wiedział o zobowiązaniach żony.

Sąd Rejonowy rozpoznając zażalenie Izabeli G. na postanowienie sędziego-komisarza, powziął wątpliwość, czy odpowiednie stosowanie przepisów art. 124 ust. 1 [dot. upadłości przedsiębiorców] w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe oznacza, iż z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, cały majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny?

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego jeśli małżonkowie pozostawali we wspólnocie, cały majątek wchodzi do masy upadłości i tego majątku nie można podzielić na części pod względem udziałów każdego z nich. Małżonek upadłego może jednak dochodzić w postępowaniu upadłościowym należności z tytułu udziału w majątku wspólnym, zgłaszając swoją wierzytelność.

Zobacz również: