Rusza druga tura obowiązkowego przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych

Rusza druga tura obowiązkowego przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych

Z dniem 1 stycznia 2020 r. firmy, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. mają obowiązek przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej jako: PPK).

Ustawa o PPK weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, jednak pracodawcy są zobowiązani do przystąpienia do programu sukcesywnie w zależności od liczby zatrudnionych osób. Do PPK w pierwszym etapie dołączyły największe firmy zatrudniające co najmniej 250 osób.

Od stycznia 2020 r. rozpoczynają wdrażanie PPK podmioty, które zatrudniają co najmniej 50 osób. Wiąże się to z podjęciem szeregu sformalizowanych czynności w celu utworzenia PPK w danym podmiocie. Oznacza to w szczególności obowiązek wyboru konkretnej instytucji finansowej, z którą docelowo zostanie podpisana umowa o zarządzanie środkami z PPK oraz umowa o prowadzenie PPK w imieniu osób zatrudnionych.

Zobacz również: