Przeciwdziałanie zatorom płatniczym – mechanizmy dyscyplinujące niesolidnych dłużników

9 grudnia 2019
Przeciwdziałanie zatorom płatniczym – mechanizmy dyscyplinujące niesolidnych dłużników

Od 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (ustawa o zatorach). Celem ustawy jest ograniczenie opóźnień w płatnościach na rzecz kontrahentów, ze szczególnym uwzględnieniem interesów mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Gwarantem utrzymywania dyscypliny płatniczej w obrocie gospodarczym będzie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który zostanie wyposażony w narzędzia służące ściganiu i karaniu przedsiębiorców zalegających z płatnościami.

Zator płatniczy powstaje między innymi w przypadku gdy: 

  • przedsiębiorstwa nie otrzymują w terminie zapłaty za dostarczane swoim kontrahentom towary lub usługi,
  • silniejsi kontrahenci narzucają swoim dostawcom w umowach zbyt długie, nieuzasadnione terminy płatności.

Główne rozwiązania przyjęte w ustawie o zatorach płatniczych:

  • Skrócone terminy zapłaty: przykładowo terminy zapłaty nie będą mogły przekraczać 30 dni od doręczenia faktury, jeżeli dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych),
  • Nadanie nowych kompetencji Prezesowi UOKiK: możliwość prowadzenia kontroli u przedsiębiorców oraz ścisłą współpracę pomiędzy UOKiK i Szefem Krajowej Administracji Skarbowej,
  • Ulga na złe długi: wierzyciel, który nie otrzymał zapłaty w ciągu 90 dni od upływu terminu płatności, będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym o kwotę tej wierzytelności, a dłużnik będzie zobowiązany do podniesienia podstawy opodatkowania o kwoty, których nie zapłacił w terminie 90 dni liczonych od dnia terminu zapłaty,
  • Obowiązek raportowania: przedsiębiorcy, których przychody przekraczają 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe będą zobowiązani do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki rocznego sprawozdania o stosowanych przez te podmioty terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
  • Zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej: nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi będzie także stanowić nowy, nazwany czyn nieuczciwej konkurencji oraz nową, nazwaną praktykę stanowiącą nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Zobacz również: