Obowiązkowy split payment

Obowiązkowy split payment

Mija pierwszy miesiąc obowiązywania przepisów, nakładających obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Przypomnijmy, że od dnia 1 listopada 2019 r. obowiązek zastosowania split payment wystąpi, gdy łącznie spełnione zostaną warunki:

  • wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty,
  • co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku nr 15 znowelizowanej ustawy o VAT,
  • sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (transakcja B2B).

Z powyższego wynika, że mechanizm podzielonej płatności obowiązkowy jest jedynie w odniesieniu do ściśle określonych transakcji, których przedmiotem są tzw. towary i usługi wrażliwe, wymienione w załączniku nr 15. Wprowadzono również obowiązek umieszczenia na fakturze informacji o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności oraz sankcję w wysokości 30% kwoty podatku wykazanego na fakturze:

  • dla wystawcy faktury, który mimo ciążącego na nim obowiązku nie umieści na wystawianej fakturze specjalnego oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”;
  • dla nabywcy, który mimo ciążącego na nim obowiązku uregulowania kwoty podatku VAT wykazanej na fakturze w mechanizmie podzielonej płatności ureguluje tę kwotę w inny sposób.

Sankcja naliczana jest od kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 znowelizowanej ustawy o VAT.

Należy również wskazać, że w pozostałych przypadkach (gdy nie są spełnione warunki, o których mowa powyżej), split payment może być stosowany przez przedsiębiorców dobrowolnie.

Zobacz również: