Polityka wynagradzania w spółkach publicznych już wkrótce

Polityka wynagradzania w spółkach publicznych już wkrótce

W dniu 5 listopada 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa w większości wejdzie w życie 30 listopada 2019 r. Ustawa wdraża dwa nowe instrumenty: politykę wynagrodzeń i sprawozdania o wynagrodzeniach.

Spółki publiczne, czyli takie, które mają siedzibę na terytorium RP, i których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym, będą miały obowiązek przyjęcia polityki wynagrodzeń. Instrument ten dotyczyć będzie członków zarządu i rady nadzorczej. Organem właściwym do sporządzenia polityki wynagrodzeń będzie walne zgromadzenie. Spółka będzie wypłacała wynagrodzenie członkom ww. organów wyłącznie zgodnie z polityką wynagrodzeń. Jedynie wyjątkowo będzie istniała możliwość czasowego odstąpienia od jej stosowania.

Ustawa przewiduje również środek służący zapewnieniu przejrzystości i jawności informacji o wynagrodzeniach. Ma on być realizowany poprzez wprowadzenie obowiązku składania corocznego sprawozdania, które będzie musiało zostać opublikowane na stronie internetowej spółki przez okres 10 lat.

Walne zgromadzenie spółki będzie zobligowane podjąć pierwszą uchwałę w sprawie polityki wynagrodzeń do dnia 30 czerwca 2020 r.

Zobacz również: