Powrót odrębnych postępowań w sprawach gospodarczych

Powrót odrębnych postępowań w sprawach gospodarczych

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego przywróciła odrębne postępowania w sprawach gospodarczych.

Do istotnych regulacji, które wprowadza nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie spraw gospodarczych, należą:

  • określenie definicji „spraw gospodarczych”, za które uznano w szczególności sprawy: ze stosunków cywilnych między przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, z umów o roboty budowlane oraz ze związanych z procesem budowlanym umów służących wykonaniu robót budowlanych, z umów leasingu, między organami przedsiębiorstwa państwowego, z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
  • obowiązek powołania wszystkich twierdzeń i dowodów w pozwie i odpowiedzi na pozew;
  • wyłączenie możliwości zmiany powództw – w przypadku zmiany okoliczności powód może żądać, zamiast pierwotnego przedmiotu sporu, jego równowartości lub innego przedmiotu, a w sprawach o świadczenie powtarzające się może nadto rozszerzyć powództwo o świadczenia za kolejne okresy;
  • uznanie za główny środek dowodowy dowodu z dokumentów, a dowód ze świadków będzie przeprowadzany tylko wyjątkowo, gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy;
  • niedopuszczalność powództwa wzajemnego;
  • możliwość zawarcia przez strony tzw. umowy dowodowej – strony mogą umówić się, że w przypadku sporu na tle określonego stosunku prawnego powstałego na podstawie umowy, określone dowody mogą zostać wyłączone jako niedopuszczalne w postępowaniu sądowym.

Odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych ma na celu przyspieszenie dochodzenia swoich należności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Sąd jest zobowiązany podejmować czynności w taki sposób, aby rozstrzygnięcie w sprawie zapadło nie później niż sześć miesięcy od dnia złożenia odpowiedzi na pozew.

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 7 listopada 2019 r.

Zobacz również: