Doręczanie pism przez Komornika

4 września 2019
Doręczanie pism przez Komornika

W dniu 7 listopada 2019 r. wchodzą w życie zmiany Kodeksu postępowania cywilnego, w szczególności dotyczące doręczania pism. 

Obecnie pisma z sądu, co do zasady, są wysyłane za pomocą operatora pocztowego. W sytuacji, gdy listonosz nie może doręczyć przesyłki, zostawia awizo i wskazuje, że jest ona do odebrania w terminie 7 dni na poczcie. Po upływie tego terminu adresat otrzymuje kolejne awizo. Jeśli przesyłka nie zostanie odebrana po upływie 14 dni, pismo jest odsyłane do sądu ze skutkiem doręczenia – pomimo że adresat go nie otrzymał. Dochodzi zatem do tzw. fikcyjnego doręczenia.

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego wprowadza nowy przepis. Dotyczy sytuacji, w której pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego, wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w danej sprawie nie doręczono mu również wcześniej żadnego pisma. W takim przypadku przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania musi złożyć do sądu potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwrócić pismo i wskazać aktualny adres pozwanego. Po bezskutecznym upływie terminu sąd może zawiesić postępowanie.

Opłata za doręczenie na jeden adres pisma w sprawie będzie wynosić 60 zł. Ustawa przewiduje również dodatkowe opłaty w przypadku:

  • jeżeli odległość między siedzibą komornika a miejscem doręczenia pisma przekracza 10 km – opłata dodatkowa wynosi 20 zł,
  • jeżeli komornik ma również podjąć czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania – opłata dodatkowa wynosi 40 zł.

Oznacza to, że za doręczenie jednego listu przez Komornika opłata może wynieść nawet 120 złotych.

Powyższa zmiana nie odnosi się do przedsiębiorców. Zgodnie z art. 139 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego jeżeli stronie podlegającej wpisowi do rejestru sądowego nie można doręczyć pisma ze względu na nieujawnienie w tym rejestrze zmiany adresu, pismo to pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany.

Zobacz również: