STOP marnowaniu żywności

26 sierpnia 2019
STOP marnowaniu żywności

W dniu 14 sierpnia 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Celem regulacji jest zapobieganie marnowaniu żywności oraz negatywnym skutkom społecznym, środowiskowym i gospodarczym, które z niego wynikają.

Ustawa nakłada na sprzedawców żywności obowiązek zawarcia z właściwą organizacją pozarządową umowy, której przedmiotem będzie nieodpłatne przekazywanie żywności. Żywność ta ma spełniać wymogi prawa żywnościowego, a nieprzeznaczenie jej do wcześniejszej sprzedaży ma wynikać w szczególności ze względu na wady wyglądu tej żywności albo jej opakowań. Regulacja dotyczy sprzedawców, którzy prowadzą przedsiębiorstwo spożywcze w zakresie sprzedaży żywności w jednostce handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni powyżej 250 m2 (po upływie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy – powyżej 400 m2), w którym przychody ze sprzedaży żywności stanowią co najmniej połowę przychodów ze sprzedaży wszystkich towarów. Pierwszą umowę sprzedawcy będą musieli zawrzeć w terminie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Brak zawarcia takiej umowy będzie wiązał się z karą grzywny w wysokości do 5.000 zł.

Ustawa nakłada dodatkowo na sprzedawców obowiązek prowadzenia wspólnie z organizacją pozarządową kampanii edukacyjno-informacyjnych oraz składania sprawozdań z prowadzonej działalności. Przedsiębiorca musi również informować o wysokości należnej opłaty lub wartości żywności przekazanej organizacji w sprawozdaniach finansowych i na stronach internetowych.

Marnowanie żywności przez sprzedawców będzie wiązało się z koniecznością ponoszenia przez nich opłaty w wysokości 10 gr za 1 kg zmarnowanej żywności. Opłata będzie wpłacana na rzecz organizacji, z którą sprzedawca zawarł umowę.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Wyjątkiem są art. 5–14, które wejdą w życie pierwszego dnia szóstego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Zobacz również: