Nowa spółka w polskim prawie

Nowa spółka w polskim prawie

Prosta Spółka Akcyjna jest nowym rodzajem spółki wprowadzonej do polskiego prawa Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Nowa spółka łączy cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. P.S.A. wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowisk startupowych, czyli nowo utworzonych przedsiębiorstw lub tymczasowych organizacji poszukujących przynoszącego zyski modelu biznesowego, umożliwiając proste i tanie rozpoczęcie działalności.

Do głównych zalet prostej spółki akcyjnej należą:

 • minimalny kapitał akcyjny w wysokości 1 zł,
 • możliwość wniesienia wkładu w postaci świadczenia pracy lub usług,
 • możliwość zawarcia umowy spółki za pomocą systemu teleinformatycznego (tryb S24),
 • brak konieczności zmiany umowy spółki w przypadku podwyższenia kapitału akcyjnego,
 • możliwość podejmowania uchwał za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – np. poczty elektronicznej,
 • elektroniczny rejestr akcjonariuszy prowadzony przez notariusza bądź inny uprawniony podmiot, np. firmę inwestycyjną,
 • elektroniczna forma akcji,
 • brak obligatoryjnej Rady Nadzorczej,
 • możliwość skoncentrowania władzy w jednym organie poprzez powołanie Rady Dyrektorów – organu łączącego kompetencje Zarządu i Rady Nadzorczej;
 • skrócony czas likwidacji,
 • możliwość rozwiązania spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego przez przejęcie przez akcjonariusza całego majątku spółki z obowiązkiem zaspokojenia wierzycieli.

Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 roku.

Zobacz również: