Z Kamerą... wśród odpadów

Z Kamerą... wśród odpadów

Z dniem 22 lutego 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające obowiązek wdrożenia i prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania lub składowania odpadów. Zmiany są odpowiedzią ustawodawcy na falę pożarów odpadów, która miała miejsce w 2018 r.

Zgodnie z art. 25 ust. 6 a Ustawy o odpadach: Posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów powinien być prowadzony przy użyciu urządzeń technicznych, zapewniających całodobowy zapis obrazu i pozwalających na identyfikację osób przebywających w miejscu ich składowania lub magazynowania. Zapis obrazu powinien być odpowiednio przechowywany i zabezpieczony przed jego utratą, a także przed dostępem osób nieuprawnionych.

Nowe przepisy nie określają szczegółowych wymogów odnośnie prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania, minimalnych wymagań dla urządzeń technicznych ani informacji na temat procedur przechowywania i udostępniania zapisanego obrazu. Ustawodawca pozostawił swobodę określenia niniejszych kwestii Ministrowi Środowiska. Na tym etapie został opracowany jedynie projekt rozporządzenia Ministra, który określa przede wszystkim:

  • obszar obejmowany wizyjnym systemem kontroli – system kontroli ma umożliwiać rejestrację obrazu obejmującego: całą powierzchnię magazynowanych lub składowanych odpadów, wewnętrzne drogi dojazdowe w odległości 15 m od zewnętrznej krawędzi magazynowanych lub składowanych odpadów oraz, w przypadku posiadania przez podmiot odpowiedniego tytułu prawnego, pas zewnętrzny otaczający miejsce magazynowania lub składowania odpadów o szerokości minimalnej wynoszącej 5m;
  • zasady prowadzenia monitoringu wizyjnego, a także rodzaje odpadów palnych, których monitoring powinien być prowadzony w czasie rzeczywistym, który miałby zostać zrealizowany poprzez udostępnienie właściwemu organowi danych dostępu do systemu kontroli za pomocą systemu teleinformatycznego;
  • wymagania techniczne urządzeń niezbędnych do prowadzenia systemu kontroli, tj. zastosowanie kamer dzień-noc, możliwość zatrzymania, cofania, a także wykonania kopii obrazu oraz jego zapisu w formie elektronicznej;
  • czas trwania przerw w rejestracji obrazu oraz szczegółowe wymagania dla nośników danych.

Podmiot zobowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli, jest zobligowany do niezwłocznego udostępnienia zapisów obrazu na żądanie uprawnionego podmiotu.

Zobacz również: