Zbiorcza deklaracja w podatku od czynności cywilnoprawnych

Zbiorcza deklaracja w podatku od czynności cywilnoprawnych

Od 1 lipca 2019 r. zgodnie z art. 10 ust. 1a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, pożyczkobiorcy oraz nabywcy rzeczy ruchomych i praw majątkowych mają możliwość składania zbiorczych deklaracji na podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Z możliwości tej mogą skorzystać podatnicy, którzy co najmniej trzy razy w miesiącu zawrą umowy pożyczki albo nabędą ruchomości czy prawa majątkowe, a ostatnia z tych czynności zostanie dokonana przed upływem 14 dni od dnia dokonania pierwszej z nich. Zbiorczą deklarację należy wówczas złożyć w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Finansów przesłanych do Dziennika Gazety Prawnej, również każda następna umowa zawarta w danym miesiącu po ww. okresie 14 dni może zostać rozliczona według zasad wskazanych w art. 10 ust. 1a ustawy o PCC. W konsekwencji, w przypadku zawarcia na początku miesiąca trzech umów w okresie 14 dni od dnia zawarcia pierwszej z nich, podatnik będzie uprawniony do złożenia jednej zbiorczej deklaracji w sprawie PCC, obejmującej również kolejne umowy, w tym zawarte np. pod koniec danego miesiąca.

Należy jednak zauważyć, że z literalnego brzmienia art. 10 ust. 1a ustawy o PCC nie wynika wprost możliwość, na którą wskazało Ministerstwo Finansów. Mając zatem na względzie wątpliwości interpretacyjne, należy się spodziewać, że w najbliższym czasie Ministerstwo Finansów zdecyduje się na wydanie oficjalnego komunikatu w sprawie składania zbiorczych deklaracji.

Zobacz również: