Jak wygląda podział środków w przypadku śmierci uczestnika PPK?

16 lipca 2019
Jak wygląda podział środków w przypadku śmierci uczestnika PPK?

Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej jako: ustawa) środki zgromadzone na rachunku uczestnika PPK podlegają dziedziczeniu. W zależności od decyzji uczestnika PPK mogą zostać przekazane osobie wskazanej przez uczestnika lub będą podlegać dziedziczeniu na zasadach ogólnych.  

W przypadku uczestnika PPK, który w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim, połowa zgromadzonych przez niego oszczędności zostanie przekazana na rachunek PPK, IKE lub PPE małżonka zmarłego, w zakresie w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Zgodnie z art. 85 ustawy wypłata transferowa jest dokonywana w terminie 3 miesięcy od dnia przedstawienia przez małżonka zmarłego uczestnika PPK odpisu aktu zgonu, aktu małżeństwa oraz oświadczenia, w postaci papierowej, o stosunkach majątkowych, które istniały między nim a zmarłym uczestnikiem PPK, oraz udokumentowania sposobu uregulowania tych stosunków, jeżeli między małżonkami nie istniała wspólność ustawowa. Małżonek zmarłego uczestnika PPK może również wnosić o zwrot przypadających mu środków w formie pieniężnej.

Pozostałą połowę środków zgromadzonych na rachunku PPK lub ich całość, jeżeli uczestnik nie posiadał małżonka, otrzymują osoby wskazane przez uczestnika. Następuje to na skutek oświadczenia złożonego instytucji finansowej, w którym posiadacz rachunku wskazuje osoby uprawnione do otrzymania środków. Oszczędności zostaną przekazane w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku o wypłatę i okazania aktu zgonu uczestnika PPK na rachunki PPK, IKE lub PPE wskazanych osób bądź w formie pieniężnej.

Jeżeli zmarły uczestnik PPK nie upoważnił żadnej osoby, to reszta środków (połowa w zbiegu z małżonkiem lub całość w przypadku braku małżonka) trafi do masy spadkowej i będzie podlegała dziedziczeniu na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zobacz również: