Nowe regulacje dotyczące kopiowania i przechowywania dokumentów tożsamości i innych dokumentów publicznych

Nowe regulacje dotyczące kopiowania i przechowywania dokumentów tożsamości i innych dokumentów publicznych

W dniu 12 lipca 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. 2019 r. poz. 53) – dalej jako Ustawa. 

Zgodnie z art. 58 Ustawy:  Kto wytwarza, oferuje, zbywa lub przechowuje w celu zbycia replikę dokumentu publicznego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zgodnie z Ustawą dokumentem publicznym jest między innymi dowód osobisty, prawo jazdy, dokumenty paszportowe, dowód rejestracyjny pojazdu, legitymacja dokumentująca niepełnosprawność, prawo wykonywania zawodu lekarza, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Repliką dokumentu publicznego jest odwzorowanie lub kopia wielkości od 75% do 120% oryginału o cechach autentyczności dokumentu publicznego lub blankietu dokumentu publicznego, z wyłączeniem kserokopii lub wydruku komputerowego dokumentu publicznego wykonanych do celów urzędowych, służbowych lub zawodowych określonych na podstawie odrębnych przepisów lub na użytek osoby, dla której dokument publiczny został wydany.

Mając na uwadze powyższe w chwili obecnej podmioty zbierające oraz przechowujące kopie dokumentów publicznych (np. pracodawcy, podmioty świadczące usługi bankowe, finansowe, medyczne) muszą rozważyć czy tego rodzaju działania są zgodne z prawem.

Zobacz również: