Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – uwolnienie obrotu gruntów rolnych?

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – uwolnienie obrotu gruntów rolnych?

Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: ustawa), obowiązująca od dnia 26 czerwca 2019 r., ma na celu zliberalizowanie przepisów oraz ułatwienie obrotu nieruchomościami rolnymi dla osób nie mających statusu rolnika indywidualnego.

Zgodnie z nowelizacją, osoba, która nie jest rolnikiem, będzie mogła nabyć nieruchomość rolną o powierzchni nie większej niż 1 ha. Wówczas należy liczyć się z prawem pierwokupu lub nabycia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Kolejną zmianą jest skrócenie okresu, przez który nabywca nieruchomości rolnej będzie obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, z 10 do 5 lat. Zmianie ulega także organ, którego zgoda będzie potrzebna do zbycia nieruchomości rolnej przed upływem wskazanego terminu. Przed nowelizacją należało uzyskać zgodę sądu, natomiast teraz potrzebna będzie zgoda Dyrektora Generalnego KOWR wydana w drodze decyzji administracyjnej.

Prawo pierwokupu w dalszym ciągu będzie przysługiwało Dyrektorowi KOWR w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej osobie nie będącej rolnikiem indywidualnym. Jednakże prawo pierwokupu udziałów i akcji będzie obejmowało jedynie spółki kapitałowe, które są właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 5 ha albo nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni co najmniej 5 ha.

Zobacz również: