Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego – uwolnienie obrotu gruntów rolnych?

Ustawa o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: ustawa), obowiązująca od dnia 26 czerwca 2019 r., ma na celu zliberalizowanie przepisów oraz ułatwienie obrotu nieruchomościami rolnymi dla osób nie mających statusu rolnika indywidualnego.

Zgodnie z nowelizacją, osoba, która nie jest rolnikiem, będzie mogła nabyć nieruchomość rolną o powierzchni nie większej niż 1 ha. Wówczas należy liczyć się z prawem pierwokupu lub nabycia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Kolejną zmianą jest skrócenie okresu, przez który nabywca nieruchomości rolnej będzie obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, z 10 do 5 lat. Zmianie ulega także organ, którego zgoda będzie potrzebna do zbycia nieruchomości rolnej przed upływem wskazanego terminu. Przed nowelizacją należało uzyskać zgodę sądu, natomiast teraz potrzebna będzie zgoda Dyrektora Generalnego KOWR wydana w drodze decyzji administracyjnej.

Prawo pierwokupu w dalszym ciągu będzie przysługiwało Dyrektorowi KOWR w przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej osobie nie będącej rolnikiem indywidualnym. Jednakże prawo pierwokupu udziałów i akcji będzie obejmowało jedynie spółki kapitałowe, które są właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 5 ha albo nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni co najmniej 5 ha.