Zmiany w upadłości – czy łatwiej będzie o upadłość konsumencką?

13 czerwca 2019
Zmiany w upadłości – czy łatwiej będzie o upadłość konsumencką?

Trwają prace nad zmianami przepisów regulujących upadłość konsumencką, które prawdopodobnie wejdą w życie jeszcze w tym roku. W maju Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw. Celem projektu jest wprowadzenie zmian w procedurze upadłości konsumenckiej oraz wypracowanie korzystniejszych rozwiązań dla osób zadłużonych oraz ich wierzycieli.

Projekt ustawy pozwala m.in. na wystąpienie przez konsumenta z wnioskiem o ogłoszenie upadłości w uproszczonej procedurze, tj. bez wyznaczenia sędziego – komisarza. Tryb uproszczony znajdzie zastosowanie do nieskomplikowanych stanów faktycznych, a postępowanie ograniczone zostanie do dokonania likwidacji majątku przez syndyka i przygotowania planu spłaty wierzycieli.

W projekcie zrezygnowano z konieczności badania przez sąd zawinienia dłużnika w doprowadzeniu do niewypłacalności oraz do istotnego zwiększenia jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Do ogłoszenia upadłości wystarczające będzie stwierdzenie, że dłużnik jest niewypłacalny. Przyczyny niewypłacalności będą brane pod uwagę przez sąd dopiero na etapie ustalania planu spłaty i nie spowodują wyłączenia możliwości oddłużenia, natomiast w wyniku ich ujawnienia, plan spłaty może zostać wydłużony do 7 lat. Niewątpliwie prostsze będzie uzyskanie przez dłużnika postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, przy czym brak weryfikacji przyczyn niewypłacalności na etapie rozpatrywania wniosku, może mieć przełożenie na długość postępowania.

Dodatkowo projekt wprowadza instytucję warunkowego umorzenia zobowiązań, która znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy niezdolność dokonania spłat wierzycieli ma charakter tymczasowy. W przypadku warunkowego umorzenia zobowiązań, dłużnik otrzyma możliwość umorzenia zadłużenia pod warunkiem, że w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty, nie zostanie złożony wniosek o ustalenie planu spłaty.

Ponadto, wprowadzono możliwość odmowy umorzenia (w tym warunkowego) zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty, jeżeli upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań i nie wystąpią względy słuszności lub względy humanitarne, uzasadniające umorzenie zobowiązań dłużnika mimo wystąpienia w/w okoliczności.

Dnia 28 maja 2019 r. projekt ustawy został skierowany do Sejmu.

Zobacz również: