Komornik nie potrąci całości wynagrodzenia z umowy zlecenia

Komornik nie potrąci całości wynagrodzenia z umowy zlecenia

Potrącenia z wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz limity potrąceń określa kodeks pracy.

Zgodnie z art. 833 § 21 kodeksu postępowania cywilnego: „Przepisy art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną”.

Oznacza to możliwość dokonywania potrąceń z wynagrodzenia z umowy zlecenia na zasadach określonych w przepisach prawa pracy, jeżeli świadczenie to ma charakter powtarzający się, czyli umowa została zawarta na dłuższy czas, a wynagrodzenie jest wypłacane cyklicznie oraz stanowi podstawowy dochód dłużnika.

W związku z powyższym, egzekucji podlega nie więcej niż 3/5 wynagrodzenia z umowy zlecenia w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych i nie więcej niż połowa wynagrodzenia w razie egzekucji innych należności. Ponadto, wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne

Zobacz również: