Split payment obowiązkowy już od września 2019 r.

6 czerwca 2019
Split payment obowiązkowy już od września 2019 r.

W dniu 16 maja 2019 r. opublikowany został  projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, zakładający zastąpienie odwróconego obciążenia i odpowiedzialności solidarnej, obligatoryjnie stosowanym mechanizmem podzielonej płatności (split payment). Projekt zakłada, że zmiany wejdą w życie z dniem 1 września 2019 r.

Mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany w odniesieniu do 150 grup towarów i usług, wśród których nich znajdą się m.in. roboty budowlane, dostawy części samochodowych, benzyny silnikowej, olejów napędowych czy wyrobów stalowych.

Obligatoryjny split payment będzie dotyczył transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami, których jednorazowa wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, wynosić będzie co najmniej 15 000 zł.

Natomiast w sytuacji gdy podatnik nie będzie stosował mechanizmu podzielonej, płatności naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustali dodatkowe zobowiązanie podatkowe, którego wysokość wyniesie aż 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze, której dotyczy płatność. Powyższa sankcja nie będzie jednak dotyczyć osób fizycznych, które za ten sam czyn będą ponosiły odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe. Jednocześnie, w związku z wprowadzeniem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, uchylone zostaną przepisy dotyczące stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych.

Zobacz również: