Zadzwoń: +48 85 663 77 50, +48 85 663 77 53
+48 85 663 77 63, +48 85 663 77 73
+48 85 663 77 89, fax: +48 85 741 51 50

 ul. Warszawska 14 lok. 3, 15-063 Białystok

oddział w Warszawie
ul. Karolkowa 28/114, 01-207 Warszawa
tel. +48 664 178 333

Aktualności

Zmiany dotyczące wydania świadectwa pracy

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która została przekazana Prezydentowi do podpisu, wprowadza zmiany w kodeksie pracy dotyczące m.in. sprostowania świadectwa pracy. Zmiany wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Dotychczas pracownik miał 7 dni od otrzymania świadectwa pracy na wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia tego wniosku, pracownikowi przysługiwało prawo do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem sprostowania świadectwa pracy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o odmowie sprostowania.

Po zmianach w/w terminy zostaną wydłużone do 14 dni. W związku z tym, pracodawcy powinni zaktualizować terminy wskazywane w pouczeniu zawartym w świadectwie pracy.

Ponadto, ustawa przewiduje, że w przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, pracownik będzie mógł żądać sprostowania świadectwa pracy przez sąd.

Ustawodawca uregulował również sytuację, w której pracodawca nie wyda pracownikowi świadectwa pracy. W takim przypadku pracownikowi będzie przysługiwało prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy.

Po zmianach, niewydanie pracownikowi w terminie świadectwa pracy będzie podlegało karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Ponadto, równolegle trwają prace nad zmianą rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy celem dostosowania ich do aktualnych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w zatrudnieniu. Zmiana ma polegać m.in. na usunięciu ze świadectwa pracy punktu dotyczącego imion rodziców pracownika.